Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 1. september 2014. a. kell 22.49
Muudetud: 12. september 2014. a. kell 13.45

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keelt räägib Euroopas üle 100 miljoni inimese - seega on ta suurima rääkijate arvuga emakeel ja selle keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. Saksa keele populaarsus kasvab, kuna kasvanud on Saksamaa osatähtsus Euroopa majandusriikide seas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1.-5.9.
) Einführung ( Töövahendid. Hindamine.) Sich vorstellen.
2) L. 1. Glück im Alltag. Perfekt.
3) Glüc im Alltag

8.-12.9.
1) L. 1. Glück im Alltag. Glück im Unglück. Wenn und als
2) L. 1. Glück im Alltag. E-Mail, Kurzmeldung
3) L.1. Glück im Alltag. Meldungen

15.-18.9.
1) L.1. Glück im Alltag. Eine Kurzmeldung schreiben
2) L.1. Glück im Alltag. Plusquamperfekt. Glücksmomente.
3) L.1. Glück im Alltag. Lebensträume. Fliegen war ihr Leben. Steckbrief

22.-26.9.
1) L.1. Glück im Alltag. Radointerview. Lebensgeschichte.
2) L.1. Glück im Alltag. Glücksbringer. Pech.
3) L.1. Glück im Alltag. Wortschatzwiederholung.

29.9.-3.10.
1) L.1. Glück im Alltag. Spiele Leben.
2) L.1. Glück im Alltag. Zwischenspiel. Über sich erzählen.
3) L.1. Glück im Alltag. TEST.

6.-10.10.
1) L. 2. Unterhaltung. Filme. Fotos.
2) L. 2. Unterhaltung. Weil, obwohl. Kino, Fernsehen.
3) L. 2. Unterhaltung. Meinung äussern

13.-17.10.
1) L. 2. Unterhaltung. Interview, Wie finden Sie Filme? Relativpronomen,
2) L. 2. Unterhaltung. Pläne für den Abend.
3) L. 2. Unterhaltung. Fernsehprogramm.

27.-31.10.
1) L. 2. Unterhaltung. Vorschläge machen, sich einigen.
2) L. 2. Unterhaltung. Bücher, Romane
3) Einen Film, Roman, ... vorstellen

3.-7.11.
1) L. 2. Unterhaltung. Wortschatzwiederholung.
2) L. 2. Unterhaltung. Nicht einfach, aber einfach gut.
3) L. 2. Unterhaltung. Zwischenspiel.

10.-14.11.
1) L. 2. Unterhaltung. TEST
2) L.3. Fit bleiben. Was passiert?
3) L.3. Fit bleiben. Tipps für Gesundheit. Genitiv

17.-21.11 .
1) L.3. Fit bleiben. Radiosendung, Ein Gesundheitsgespräch mit Doktor Wirt.
2) L.3. Fit bleiben. Empfehlungen.
3) L.3. Fit bleiben. Futur

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

kursuse lõpuks õpilane:
1) oskab ennast väljendada kursusel käsitletud teemadel:argipäev, e-mail, lühiteade, elulugu, kino, televiisor, film, tervis, tervislikud eluviisid, soovitused
2) oskab eelnimetatud teemadel avaldada oma arvamust, esitada oma seisukohti, küsida ja vastata, tuua välja olulist;
3) hääldus ja intonatsioon on korrektsed;
4) saab aru vastavasisulistest suulistest ja kirjalikest tekstidest erinevate isikute esituses, oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele;
5) kasutab õigesti kursusel läbitud grammatikamaterjali nii kõnes kui kirjas (Perfekt, Plusquamperfekt, wenn, als, weil, obwohl, siduvad asesõnad, genitiiv, passiiv)
6) oskab õppides leida abi ja täiendavat informatsiooni sõnaraamatutest, kirjandusest ja internetist.

Hindamine üles

Kursuse hinde saamiseks on õpilane sooritanud testid iga lektsiooni sõnavara ja grammatika kohta, hinne kujuneb punktide alusel vastavalt
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Lisaks iga õppetüki kohta sooritatud testile arvestatakse kokkuvõtva veerandihinde väljapanemisel tunnitööd (suuline ja kirjalik) ja muude väikesemahuliste tööde hinnet, mille osakaal on 50 % + 50 % veerandi lõpphindest. Õpilane valmistab ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras vihiku, töövihiku ja õpiku.
Kui kodutööd on olulise põhjuseta tegemata, sooritab ta need peale tunde õpetaja poolt määratud ajal ja kohas, samuti töötab ta individuaalselt peale tunde, kui rikub tunnirahu ja ei täida tunnis antud ülesandeid. Täiendavat abi saab õpilane konsultatsioonis, ka siis, kui on vajalik eelnevalt omandatud õppematerjali kordamine.
Puudumiste korral tuleb tööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see e-koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja see ei kuulu parandamisele. Ebaõnnestunud tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kui puudutud tundide arv ületab 20% toimunud kontakttundidest, tuleb õpilasel positiivse kursuse hinde saamiseks sooritada test kursuse sisuks oleva materjali ulatuses positiivsele hindele.
Poolaasta hinne on kokkuvõttev hinne tunnitöö (50%) ja testide (50%) hinnetest. Tunnitöös osalemise, koduste ülesannete täitmise eest saab õpilane kursuse lõpus hinde, mille väärtus on võrdne testide hinnetega, positiivse kursuse hinde saamiseks peavad nii testide kui ka osalemise hinne olema positiivsed.
Konsultatsioonid vastavalt eelnevale kokkuleppele K alates kell 15.30 ruumis 404