Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 8a, 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 1. september 2014. a. kell 22.16
Muudetud: 11. september 2014. a. kell 21.59

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keelt räägib Euroopas üle 100 miljoni inimese - seega on ta suurima rääkijate arvuga emakeel ja selle keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. Saksa keele populaarsus kasvab, kuna kasvanud on Saksamaa osatähtsus Euroopa majandusriikide seas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1.-5.9.
1) Allgemeines / Einführung
2) Zum Deutschlernen nach Deutschland
3) Zum Deutschlernen nach Deutschland

8.-12.9.
1) Zum Deutschlernen nach Deutschland
2) Zum Deutschlernen nach Deutschland
3) Zum Deutschlernen nach Deutschland

15.-18.9.
1) Zum Deutschlernen nach Deutschland / Willkommen in Berlin
2) Willkommen in Berlin
3) Willkommen in Berlin

22.-26.9.
1) Willkommen in Berlin
2) Ein Sonntag in der Hauptstadt
3) Ein Sonntag in der Hauptstadt


29.9.-3.10.
1) Ein Sonntag in der Hauptstadt
2) Erlebnis Berlin
3) Erlebnis Berlin

6.-10.10.
1) Erlebnis Berlin
2) Nimm das Rad!
3) Nimm das Rad!

13.-17.10.
1) Nimm das Rad!
2) Wir gehen auf Reisen
3) Wir gehen auf Reisen

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja väljendada oma mõtteid eelnevalt läbitud teemadel ja põhjendada oma arvamust: keelekursused, üksteise tutvustamine, Berliini tundma õppimine, vaatamisväärsused, oskab kirjutada kirja, e-maili ja paluda ning anda informatsiooni, oskab küsida ja juhatada teed, teab liiklusvahendeid, oskab rääkida voorustest ja puudustest; õpilane kasutab õpitud keelestruktuure, oskab kasutada tegusõna vajalikus vormis, sidesõnu weil, denn, deshalb ja oskab kasutada kõrvallauset, isikulist asesõna ja seda käänata, kasutab omastavat ja enesekohast asesõna, oskab õpitud tegusõnade rektsiooni,tunneb eessõnu, oskab käänata nimisõna kõikides käänetes, kasutada võrdlusastmeid,
3) on võimeline läbitud õppematerjaliga monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure ja neid ise kasutama,
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru;
7) omandab IV veerandil õpitud keeleteadmised ja oskab neid kasutada lausetes,
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, kui ka koos kaaslastega.

Hindamine üles

I veerandi hinde saamiseks on õpilane sooritanud testid iga lektsiooni sõnavara ja grammatika kohta, hinne kujuneb punktide alusel vastavalt
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Lisaks iga õppetüki kohta sooritatud testile arvestatakse kokkuvõtva veerandihinde väljapanemisel tunnitööd ja muude väikesemahuliste tööde hinnet, mille osakaal on 50 % + 50 % veerandi lõpphindest. Õpilane valmistab ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras vihiku, töövihiku ja õpiku. Kui kodutööd on olulise põhjuseta tegemata, sooritab ta need peale tunde õpetaja poolt määratud ajal ja kohas, samuti töötab ta individuaalselt peale tunde, kui rikub tunnirahu ja ei täida tunnis antud ülesandeid. Täiendavat abi saab õpilane konsultatsioonis, ka siis, kui on vajalik eelnevalt omandatud õppematerjali kordamine.
Puudumiste korral tuleb tööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see e-koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja see ei kuulu parandamisele. Ebaõnnestunud tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast.
Veerandi hinne on kokkuvõttev hinne tunnitöö (50%) ja testide (50%) hinnetest. Tunnitöös osalemise, koduste ülesannete täitmise eest saab õpilane kursuse lõpus hinde, mille väärtus on võrdne testide hinnetega, positiivse kursuse hinde saamiseks peavad nii testide kui ka osalemise hinne olema positiivsed.
Õppematerjal: H. Allvee, M. Kangro R. Taimsoo – Deutsch. Kein Problem 3 Lehrbuch
H. Allvee, M. Kangro R. Taimsoo – Deutsch. Kein Problem 3. Arbeitsbuch.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid vastavalt eelnevale kokkuleppele T kell 14.45-15.30 ruumis 404.