Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 16. jaanuar 2011. a. kell 13.52
Muudetud: 16. jaanuar 2011. a. kell 13.52

Õppeaasta: 2010/2011

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki kas vahetusõpilaseks või puhkusereisil koos vanematega või klassiekskursioonil võib vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad vastavat võõrkeelt. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida seda juba koolieas. Tööjõuturul mängib kindlasti suurt rolli erinevate keelte oskus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal- 17.01.2011- 21.01.2011
1. tund
Me ostame toiduaineid (L.11); Carola sõidab kaubahalli- teksti lugemine tõlkimine , sõnavara. Gr.- lahutatava eesliitega sõnade pööramine olevikus, kasutamine lausetes.
2. tund
Lausete moodustamine modaaltegusõnade ja lahutatava liitega sõnadega. Koostada lühike jutt etteantud sõnadest ja sõnaühenditest pannes sõnad lauses õigesse järjekorda. Omadussõna täiendina ja öeldistäitena.

II nädal - 24.01.2011-28.01.2011
1. tund
Omadussõna kasutamine ilma artiklita, harjutused töövihikust. õpilane ütleb, mida talle meeldib süüa ja juua ja mida ta ei armasta.
2. tund
Kordamine tööks (L.10-11). Artikli kasutamine toiduainete, toitude, jookide korral ja nende lauses kasutamine. Tõlkelaused.

III nädal 31.01.2011- 04.02.2011
1. tund
Kontrolltöö (L.10-11)
2. tund
Tööde analüüs. L.12 Wir kaufen Kleidung und Möbel
A1 sõnavara ja tegusõna brauchen kasutamine.

IV nädal 07.02.2011- 11.02.2011
1. tund
Proua Kratzenberg ostab mantlit- sõnavara, dialoogi lugemine, omavahel dialoogi tegemine riiete ostmise kohta.Tv. harjutused.
2. tund
Cornelia ja Claus ostavad mööblit- sõnavara, dialoogi lugemine . Omavahel dialoogide tegemine mööbli ostmise kohta. Omadussõna umbmäärase artikli järel.

V nädal - 14.02.2011-18.02.2011
1. tund
Dialoogide harjutamine riiete ja mööbli ostmise kohta, töövihiku harjutused.
2. tund
Õppida väljendid ostmise ja müümisega seotud sõnavarast, dialoogide harjutamine.

6. nädal - 21.02.2011- 25.02.2011
1. tund
Hindele dialoogid mööbli ja riideesemete ostmise kohta kasutades õpitud väljendeid ja sõnavara.
2. tund
Liitnimisõnade moodustamine, artikkel liitnimisõnadel, harjutused.

VI nädal- 28.02.2011- 04.03.2011
1. tund
Küsimused kus? ja kuhu? Dialoogi -Kus on minu prillid? lugemine ja sõnavara. Daativi ja Akkusativi kasutamine. (L.13)
2. tund
Dialoogid- Kus on Susanne ja kuhu panna laud lugemine, sõnavara. Näited klassist- kus asuvad esemed, kuhu ma nad paneksin.

VII nädal- 07.03.2011- 11.03.2011
1. tund
Eessõnad, mis nõuavad daativi ja akkusatiivi, ainult daativi ja ainult akkusatiivi. Näited ja harjutused, erandid.
2. tund
Pildi kirjeldamine-kus asuvad esemed, kuhu ma panen teatud esemed, harjutused töövihikust.

VIII nädal - 14.03.2011- 18.03.2011
1. tund
Isikuline asesõna daativis ja akkusatiivis,nende kasutamine harjutustes .Korrata daativi ja akkusativi kasutamist.
2. tund
Tunnikontroll teemal kus midagi asub ja kuhu ma panen teatud esemed. L.14 uued sõnad, jeden , jede, jedes kasutamine

IX nädal 28.03.2011- 01.04.2011

1. tund
Lugeda , tõlkida tekst V. Kunzizt, arvutispetsialistist. (L.14) Jutustada, kuidas näeb välja V. Kunzi ja tema sekretäri päev.( L.14 A7)
2. tund
Sidesõnade kasutamine pea-ja kõrvallause ühendajatena.Tekst ja sõnavara Lisa ja Niklase kohta - lugeda, tõlkida, rääkida saksa koolisüsteemist.

X nädal 04.04.2011-08.04.2011
1. tund
Lisa ja Niklase teksti sõnavara kinnistamine, sõnade jeder, (jede, jedes)dieser (diese, dieses), welcher (welche, welches) käänamine.
Harjutused töövihikust.
2. tund
Teksti S. Seiffert, koduperenaine lugemine, tõlkimine, küsimustele vastamine, sõnavara. Enesekohaline asesõna sich muutumine pööramisel- sich waschen pööramine.

XI nädal 11.04.2011-15.04.2011
1. tund
Jutustada S. Seiffertist.
Nimisõna käänamine omadussõna ja määrava artikliga.
2. tund
Tekst W. Schröderist- lugeda, tõlkida , küsimustele vastata. Harjutused nimisõna käänamise kohta koos omadussõna ja määrava artikliga.

XII nädal 18.04.2011- 21.04.2011
1. tund
Vaba aeg (L.15) Umbmäärase asesõna man kasutamine lauses. Lugeda tekst Güntherist, spordihuvilisest.
2. tund
Sõnadejärjekord lauses, kui lause algab kõrvallausega. "es" tähendused ja kasutamine lausetes.

XIII nädal 25.04.2011- 29.04.2011
1. tund
Teksti Erika loeb ja kirjutab meelsasti lugemine, tõlkimine, sõnavara kinnistamine harjutuste abil.
2. tund
Kaardi või lühikese kirja kirjutamine. Eessõna "von" kasutaminse võimalused.

XIV nädal 02.05.2011- 06.05.2011
1. tund
Meie vabaaeg II (L.16) Tekst ja sõnavara K. Krämerist, muusikust. Genitiivi moodustamine, harjutused.
2. tund
Omastava käände väljendamise erinevad võimalused (von, Genitiiv, -s). Muusikaalastele küsimustele vastamine.

XV nädal 09.05.2011- 13.05.2011
1. tund
Teksti F. ja L. Langfeldidel on autosuvila lugemine, tõlkimine, küsimustele vastamine. Wenn laused.
2. tund
Tubade liigid, akkusatiivi kasutamine sõnaga" brauchen".

XVI nädal 16.05.2011- 20.05.2011
1. tund
Meinhard ja tema tädi- tekst meisterdamisest ja kunstist, sõnavara selle kohta. Õpilased räägivad oma hobidest kasutades õpikus olevate küsimuste abi.
2. tund
Minu hobid ja huvid.

XII nädal 23.05.2011-27.05.2011
1. tund
Kordamine.
2. tund
Kordamine, mängud.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

10 klassi teisel kursusel õpivad õpilased kasutama õpitud sõnavara praktiliste teemade juures. Nad koostavad dialooge ostes-müües riideid ja mööblit. Õpilased jutustavad oma pere majapidamistöödest, kirjutavad lühikese kirja või kaardi. Vaba aja teema sõnavara abil saavad õpilased jutustada oma hobidest ja huvidest. Õpilased õpivad erinevate toiduainete, jookide ja toitude nimetusi saksa keeles ja hiljem saavad nad rääkida, missugused toidud ja joogid neile maitsevad ja mida nad ei armasta. Nad õpivad tellima toitu ja jooki ja küsima nende hinda.

Hindamine üles

Hinne pannakse välja periodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
70-89 % õige "4"
45-69 % õige "3"
44-20 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse.