Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 11abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 16. jaanuar 2011. a. kell 13.50
Muudetud: 16. jaanuar 2011. a. kell 13.50

Õppeaasta: 2010/2011

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki näiteks vahetusõpilaseks. Koos vanematega puhkusereisil olles või klassiekskursioonil võib nooruk vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad erinevaid võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida võõrkeeli juba koolieas. Kui koolieas on pandud alus algteadmistele, siis on hiljem hea tahtmise korral lihtne õpinguid jätkata või kohe antud keelekeskonnas praktiseerima hakata. Erinevate keelte oskus on ka potentsiaalne alus tööjõuturul läbilöömiseks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 17.01.2011-21.01.2011
1. tund
Teeküsimine ja juhatamine Kuressaares. Väljendite kordamine ja iga õpilane räägib, kuidas ta läheb oma koju. Kuressaare linna plaani abil ühe objekti juurest teise juurde juhatamine.
2. tund
Teejuhatamine Kuressaares (antud 5 erinevat marsruuti) linna plaani abiga kasutades õpitud väljendeid.

II nädal 24.01.2011-28.01.2011
1. tund
Teejuhatamine Kuressaares. (hindele)
2. tund
Teejuhatamine. L.18 sõnavara, dialoogi lugemine- Minu käekott on kadunud.

III nädal 31.01.2011- 04.02.2011
1. tund
Käskiva kõneviisi moodustamine. Dialoog- Appi! Meie televiisor põleb - lugemine sõnavara.
2. tund
Dialoog- Õnnetus kiirteel- lugemine , sõnavara, aegade kordamine.

IV nädal 07.02.2011-11.02.2011
1. tund
Dialoog- Ma ei tunne ennast hästi- lugemine, sõnavara kinnistamine, daativi nõudvad tegusõnad ja nende kasutamine.
2. tund
Terviseprobleemid. Harjutused töövihikust.

V nädal 14.02.2011-18.02.2011
1. tund
Eesti. Eesti Euroopakaardil. Sõnavara, harjutused.
2. tund
Kus asub Eesti?- teksti lugemine, tõlkimine. Võrdlusastmed.

VI nädal 21.02.2011-25.02.2011
1. tund
Võrdlusastmete moodustamine, harjutused. Koostada jutt Eestist.
2. tund
Jutustada Eestist.

VII nädal 28.02.2011-04.03.2011
1. tund
Saksa keelt kõnelevad maad. Teksti- Kus räägitakse saksa keelt? lugemine, tõlkimine, küsimustele vastamine. Eessõnade kasutamine pärisnimede ees.
2. tund
Valmista poster ühest saksa keelt kõnelevast maast.( Kas 1 või 2 liikmelne grupp) Tutvusta seda teistele.

VIII nädal 07.03.2011-11.03.2011
1. tund
Posteri esitamine kogu klassile.
2. tund
Saksa keelt kõneleva maa posteri tutvustamine klassile.

IX nädal 14.03.2011-18.03.2011
1. tund
Inimene, tema näoosad, näo kirjeldamine. Omadussõna nimisõna ees.
2. tund
Inimene, tema kehaosad, inimese välimuse kirjeldamine.

X nädal 28.03.2011-01.04.2011
1. tund
Kirjelda oma sõbra välimust- nägu, keha. Inimese iseloomu väljendav sõnavara.
2. tund
Minu unelmate mees, minu unelmate naine. Teksti lugemine, oma unelmate kaasa kirjeldamine.

XI nädal 04.04.2011-08.04.2011
1. tund
Töö inimese näo-ja kehaosade, inimese iseloomu väljendavate sõnade kohta, 1 isiku välimuse ja iseloomu kirjeldamine.
Nimisõna nõrk käändkond.
2. tund
Nimisõna nõrga käändkonna kasutamine lausetes. Harjutused.

XII nädal 11.04.2011-15.04.2011
1. tund
Tutvumiskuulutused. Nimisõna nõrk käändkond
2. tund
Tunnikontroll nimis. nõrga käändkonna kasutamise kohta. Kuulamistekstid plaadilt.

XIII nädal 18.04.2011-21.04.1011
Auto sõnavara. Ristsõna koostamine auto sõnavara kohta.
Ristsõna lahendamine. Parandamine.

XIV nädal 25.04.2011-29.04.2011
1. tund
Autokool- sõnavara. Käskiva kõneviisi moodustamine.
2. tund
Tegusõna algvormist moodustatud nimisõna, selle artikkel. Sõnade järjekord lauses kui kasutada sidesõna "bevor".

XV nädal 02.05.2011-06.05.2011
1. tund
Siduv asesõna, selle kasutamine lauses. Harjutused.
2. tund
F. Porsche teksti lugemine, tõlkimine hindele.(kodus ettevalmistatud)

XVI nädal 09.05.2011-13.05.2011
1. tund
F. Porsche teksti lugemine. Harjutused siduva asesõnaga.
2. tund
Töö siduva asesõna kohta.

XVII 16.05.2011-20.05.2011
1. tund
Võõra teksti lugemine ja lühidalt sisu edasi andmine. (kasutades lihtminevikku)
2. tund.
Töö võõra tekstiga, sellest kokkuvõtte tegemine.Klass kuuleb ja hindab

XVII 23.05.2011-27.05.2011
1. tund
Loetud tekstide jutustamine, hindamine.
2. tund
Loetud tekstide jutustamine, hindamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased õpivad praktiliselt kasutama õpitud sõnavara- küsivad teed ja juhatavad oma kaaslast Kuressaares teatud objektideni. õpilased oskavad õpitud sõnavara piires rääkida Eestist, tema suurusest, elanike arvust, naaberriikidest, loodusest, suurematest linnadest, asukohast, saartest jne. Õpilane koostab posteri ühe saksa keelt kõneleva riigi kohta , kus ta õpib otsima materjali selle riigi kohta, vormistab pasteri ja esitab selle ka suuliselt klassile. Inimese teema juures õpib õpilane kirjeldama inimest välimuse ja iseloomu järgi kasutades õpitud sõnavara. Gr. osad aitavad õpilasel oma suuliste ja ka kirjalike ülesannete lahendamisega hakkama saada. Õppeaasta lõpus võõra teksti lugemine ja jutustamine annab õpilasele võimaluse oma õpitud oskuste kasutamiseks.

Hindamine üles

Hinne pannakse välja periodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
70-89 % õige "4"
45-69 % õige "3"
44-20 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse.