Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 2a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Inga Engso

klassiõpetaja

Kontakt: inga@oesel.edu.ee

Loodud: 31. august 2014. a. kell 11.12
Muudetud: 31. august 2014. a. kell 11.44

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Tutvustada õpilasele Saare maakonna minevikku ja tänapäeva, kultuuri, loodust ja majandust. eesmärgiks on õpilaste silmaringi avardamine, eneseanalüüsi oskuste arendamine, seoste loomine kodu, kooli ja oma kodukoha, mineviku ja tänapäeva vahel.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal Puud, põõsad, rohttaimed õues ja toas
Meie kooliõue taimed
2. nädal Puud koduaias
3. nädal Reipalt koolipinki
4. nädal Põõsad koduaias
5. nädal Rohttaimed koduaias
6. nädal Ravimtaimed.Taimede vajalikkus ja kasulikkus.
7. nädal Saaremaal kasvavad haruldased taimed lk 25, 26

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

õpilane
• väärtustab ennast ja teisi ning teab, et inimesed, nende arvamused, hinnangud ja väärtused on erinevad;
• oskab suhelda ja käituda teisi arvestades ja tehes koostööd, ning sõnastab oma tundeid ja teab, et nende väljendamiseks on erinevaid viise;
• väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet;
• teab põhilisi käitumisreegleid, arvestab neid ning kirjeldab, mis on õiglane ja ebaõiglane käitumine;
• väärtustab sõprust ja toetavaid peresuhteid armastuse ning vastastikuse toetuse allikana;
• teab, milline on tervislik eluviis ning kuidas hoida füüsilist ja vaimset tervist, ning väärtustab neid;
• mõistab oma õigust keelduda ennastkahjustavast tegevusest ning teab, kuidas ohuolukorras abi kutsuda;
• kirjeldab, mis on lapse õigused ja kohustused, mõistab vastutust oma tegude eest ning planeerib oma aega ja igapäevaseid tegevusi;
• teab, mis on perekond, kodu, kodukoht ja kodumaa, ning väärtustab neid;
• teab Eesti riigi sümboleid ja lähemaid naaberriike.

Hindamine üles

Antakse suulisi ja kirjalikke sõnalisi hinnanguid.
Konsultatsioon teisipäeviti 13.00 ruumis 108.