Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5b, 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 26. august 2014. a. kell 13.14
Muudetud: 5. november 2014. a. kell 14.20

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist, rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-, majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 2. - 5. september
Ajaloo jäljed Saaremaal (ajaloo tv h 3/4). Minu põlvnemise skeem ja minu elu ajatelg (ajaloo tv h 5/5, 5/9).

II nädal 8. - 12. september
Ajalooallikad ja arheoloogilised leiud Saaremaal. Viikingid ja Salme muinaslaev. http://salmepaat.blogspot.com/
http://www.slideshare.net/uhisgum/viikingid-101006030913phpapp02

III nädal 15. - 19. sept
Arhiivid ja muuseumid Saaremaal. http://www.saaremaamuuseum.ee/

IV nädal 22. - 26. sept
Muinaseestlaste ja muinassaarlaste uskumused.

V nädal 29. sept - 3. okt
Saaremaa ajaloo lühiülevaade ja ajatelg. http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=93%3Aajalugu&catid=39%3Asaaremaa-ajalugu&Itemid=87&lang=et

VI nädal 6. - 10. okt
Saaremaa ajaloo lühiülevaade ja ajatelg. http://www.histrodamus.ee/?event=Show_main_layers&layer_id=260&lang=est

VII nädal 13. - 17. okt
Saaremaa ajaloo lühiülevaade ja ajatelg. http://www.histrodamus.ee/?event=Show_main_layers&layer_id=260&lang=est

VIII nädal 27. - 31. okt
Saaremaa ajaloo lühiülevaade ja ajatelg. http://www.histrodamus.ee/?event=Show_main_layers&layer_id=260&lang=est

IX nädal 3. - 7. nov
Õppekäik Kudjape kalmistule.
Muinaseestlaste uskumused. Kristlus.

X nädal 10. - 14. nov
Saaremaa kirikud.

XI nädal 17. - 21. nov
Saaremaa sümbolid. Minu (vanavanemate) talu sümbol.

XII nädal 24. - 28. nov
§ 16 Viikingite retked. Norra kuningas Olav Tryggavson. õ lk 70-73

XIII nädal 1. - 5. dets
§ 20 Eestlaste muistne vabadusvõitlus. Kroonikakirjutaja Henrik. õ lk 86-89

XIV nädal 8. - 12. dets
§ 22 Kaubandus ja linnad. kaupmees Hans Bouwer. õ lk 94-97

XV nädal 15. - 19. dets
Tegevuspäev

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
* tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
* tunneb kohalikke looduslikke vaatamisväärsusi, matkaradu;
* teab olulisemaid kohalikke majandus- ja tööstusobjekte;
* tunneb kohalikku murret, teab selle keelelisi erisusi;
* tunneb kohalikku päritolu vanasõnu, kõne käände, rahvalaule, muistendeid;
* väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombes tikku, omakultuuri;
* teab kohaliku päritoluga kirjanikke, kunstnikke, muusi kuid ja nende loomingut,
* väärtustab oma kodupaika ja selle tundmist;
* tunneb huvi oma paikkonna kultuuri ja sealt pärit kirjanike loomingu vastu;
* tunneb kohalikke kultuuritraditsioone (käsitöö, rahvarõivad; külakultuur, laulu- ja tantsupeod);
* oskab hankida koduloolist teavet eri allikate st (sh turismiinfo), seda korrastada;
* oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamis väärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Õppeprtsessi käigus hinnatakse töölehtede täitmist, rühmatööd ja vihiku täitmist.

Koduloos kasutatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Koduloo hinne on Kokkuvõttev hinnang II ja IV veerandi lõppedes - arvestatud/mittearvestatud (A/MA). Koduloos tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Hinne kantakse koos vastava selgitusega ajaloo päevikusse ekoolis.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioonid ja järelvastamine esmaspäeviti kell 13.45 - 14.45 ruumis 403 või kokkuleppel õpetajaga.