Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 26. august 2014. a. kell 12.57
Muudetud: 8. detsember 2014. a. kell 21.20

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide larendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I VEERAND
4. sept
Pranglimine
http://www.miksike.ee/

11. sept
Arvkiir
http://www.oup.com.au/__data/assets/file/0019/154045/Numberline.swf

Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html

18. sept
Ümardamine
http://www.kool.ee/?10336
http://www.kool.ee/?10343
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

25. sept
Kirjalik liitmine ja lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

2. okt
Arvu järgud
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

9. okt
Kordamine.

16. okt
Teisendamine
http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm

http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikute_teisendamine_l.htm

Kordamine
http://www.miksike.ee/docs/kordan/matemaatika/matass.htm

II VEERAND
30. okt
Kirjalik korrutamine
http://www.mathopolis.com/questions/q.php?id=1608&site=1&ref=/numbers/multiplication-long.html&qs=1608_1609_3424_1610_1611_3425_1612_1613_1614_3426

http://www.kae.edu.ee/exercise/korrutamine_5

Algebra pusle
http://www.mathplayground.com/algebra_puzzle.html

6. nov
Kirjalik jagamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/jagamine_4

Sudoku
http://www.jigsawdoku.com/

13. nov
Kaartidest raam - nuputamine
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-15591022d833f401f8461809b9efbdeba6c6d298

20. nov
Jaguvuse tunnused
http://LearningApps.org/display?v=pi1i1d27n01
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
http://www.kool.ee/?10360

Aritmeetika
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-a3ec5ec725ec592d50ec4f42d182ee2c3c5fe773

27. nov
Algarvud ja kordarvud
http://www.hot.ee/siivi32/Algarvjakordarv.htm
http://learningapps.org/watch?v=putwaowec

Naturaalarvude lahutamine algteguriteks
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

4. dets
Matemaatilised mõisted
http://learningapps.org/watch?v=pwcvxsxkt

SÜT ja VÜK leidmine
http://LearningApps.org/watch?v=pxbhvib9301

Tehete järjekord
http://LearningApps.org/display?v=p3heoa1sn01

Arvu suurim ühistegur - SÜT
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=537
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=543

11. dets
Geomeetrilised kujundid
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_l.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_ristsona.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid.htm

Nurk ja nurkade liigid
http://www.hot.ee/kaidipalmiste/Praktiline_t66/Nurk_ja_nurkade_liigid/Nurk_ja_nurkade_liigid2.htm

18. dets
Silmamõõdumäng
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-94f040dc61e2825c6bc7e9cdc

Lisamaterjalid:
http://www.getwapps.com//67570237447#List=UAL000013576

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
* Oskab kasutada arvutit töövahendina.
* Matemaatika ainekavas nõutud oskuste kinnistamine ja rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Arvuti matemaatika tunnis rakendatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Õppeprotsessi käigus hinnatakse õpilase tunniülesannete täitmist. Arvuti matemaatikas tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika päevikusse ekoolis. Arvuti matemaatika hinne on kokkuvõttev hinnang II ja IV veerandi lõppedes - arvestatud/mittearvestatud (A/MA).

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioonid ja järelvastamine esmaspäeviti kell 13.45 - 14.45 ruumis 403 või kokkuleppel õpetajaga.