Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13328 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

Ajalugu: 11b, 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Tiiu Vöö

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 21. august 2014. a. kell 10.58
Muudetud: 7. jaanuar 2015. a. kell 08.39

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Eesmärgid: Õpilane
- suhtestab ennast kodukoha, isamaa, Euroopa ja maailmaga
-oskab tõlgendada, hinnata, talletadaja edastada ajaloolist teavet
-mõistab ja hindab kaasaja sündmusi maailmas ajaloolises taustsüsteemis
-mõistab tänapäeva Eesti probleeme, tunneb end nende lahendamise eest vastutavana
-oskab analüüsida ja hinnata ajaloolisi sündmusi ja protsesse
-oskab leida tõendusmaterjali ajaloo allikatest ja allikaid hinnata

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 01.-05.09.
1.§1 Eestimaa ajaloo algus
2.§1 Ajaloo abiteadused ja Eesti muinasaja allikad

II nädal 08.-12.09.
1. §2 Kiviaeg
2. §3Varane metalliaeg

III nädal 15.-19.09.
1. §4 Keskmine rauaaeg- rahutud aastasajad
2-Spordipäev

IV nädal 22-26.09.
1. §5 Eestlased muinasaja lõpul-elatusalad
2. §5 Eestlased muinasaja lõpul-eluolu, haldusjaotus, sõjaline tase

V nädal 29.09.-03.10.
1. §6 Muinasusund- keha, hing ja vägi
2. §6 Muinasusund- vaimud, jumalused, ohverdamine, ristiusu mõjud

VI nädal 06.-10.10.
1. Õpetajate päev -KORDAV- ÜLDISTAV TUND §1-6 (Isikud, mõisted, aastaarvud)
2. Kontrolltöö §1-6 (õppida õpikust ja konspektist)
- Suured küsimused= alapealkirjad
- Isikud, mõisted, daatumid- ise välja kirjutada (ka need, mis ei ole tugevalt trükitud)

VII nädal 13.-17.10.
1. §7 Muistse vabadusvõitluse põhjused ja algus (1210. aastani)
2. §7 Vabadusvõitluse käik 1211-1215

VIII nädal 20.-24.10.
1. §8 Võitlused 1215.-1219.a.
2. §9 Muistse vabadusvõitluse lõpp 1220.-1227. a.

IX nädal 03.-07.11.
1 .Kordav- üldistav tund §7-9 (isikud, mõisted, aastaarvud)
2. Kontrolltöö §7-9
Suured küsimuse= alapealkirjad
Mõisted, isikud, aastaarvud-ise välja kirjutada

X nädal 10.-14.11.
1. §10 Vana- Liivimaa riigid ja põlisrahvas
2. §11 Võõrvõimude omavahelised suhted

XI nädal 17.-21.11.
1. §11 Linnade arenemine, kirikud ja kindlused
2. §12 Jüriöö ülestõus

XII nädal 24.-28.11.
1. §12 Saarlaste ülestõus
2. §13 Talupoegade kategooriad keskajal, vaimuelu

XIII nädal 01.-05.12.
1. §14 Vana- Liivimaa sise- ja välissuhted
2. §15 Linnad ja kaubandus

XIV nädal 08.-12.12.
1. §15 Käsitöö keskaegses linnas
2. Kontrolltöö :Eesti keskaeg

XV nädal 15.-19.12.
1. §16 Kirikukorraldus keskajal, kloostrid ja ordud
2. Jõulupäev

XVI nädal 05.-09.01.
1. Reformatsioon Eestis
2.Reformatsioon Eestis (Ideekaardi koostamine Eesti reformatsioonist- paaristöö)

XVII nädal 12.-16.01.
1.Ideekaartide esitlused
2.Ideekaartide esitlused

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

õpilane oskab:
-rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadelda maailma nende pilgu läbi
-analüüsida Eesti ja maailma ajaloo probleeme
-leida, selekteerida, refereerida, analüüsida, hinnata nii primaarseid kui sekundaaeseid ajalooallikaid
-esitada info läbitöötamise tulemusi suuliselt, visuaalselt, kirjalikult.
-koostada teese ja uurimusi, kirjutada arutlusi ja töötada kaardiga

mõistab ja teab:
-ajalooliste ajastute põhisisu ja vaimulaadi
-Eeesti rahva olulisi kultuurisaavutusija kultuuri arengu järjepidavust maailma kultuuri kontekstis
-Ühiskonna muutumist ajaloo vältel
-Tänapäeva probleemide seost Eesti ajaloo käiguga

Hindamine üles

1.Kursuse jooksul toimub 2 kontrolltööd, mida hindan punktide alusel.
Hinded:1: 0-19% õigesti vastatud
2: 20-49%
3: 50-74%
4: 75-89%
5: 90-100%
2. Kontrolltööde hinded on kohustuslikud. Ebaõnnestunud või puudutud kontrolltöö tuleb järele teha kokkulepitud ajal 10 päeva jooksul alates tööde tagastamisest. Iga puudulikku hinnet saab parandada ühe korra.
3. 3 tunnihinnet moodustavad ühe kontrolltööga võrdse hinde.
Kui õpilasel on tegemata üks KT või on tunnihinnete koond mitterahuldav, on tema kursusehinne maksimaalselt 3, kui puudulikke on rohkem, (2-4), on kursuse hinne mitterahuldav
4. Konsultatsioon kolmapäeval 14.45-15.30 klassis 409