Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 21. august 2014. a. kell 10.36
Muudetud: 17. oktoober 2014. a. kell 10.55

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.

Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I veerand

1.nädal
02.09.-05.09.2014
Saksa keele õppimise tähtsusest, lihtsad ja eesti keelega sarnased sõnad.
Saksa keelt kõnelevad maad.
2. tund
Tähestik. Tervitus. Nime küsimine, vastamine. Dialoogid.
3. tund
Dialoogide harjutamine. Harjutused töövihikust.
2. nädal
08.09.-12.09.2014
1. tund
L.2 Kes see on? Asesõnad er, sie ja omastavad asesõnad mein, dein. Dialoogid
2. tund
Verbi pööramine. Numbrid 1-10Tv. harjutused.
3. tund
Numbrite kordamine. Arvutamine. Tv. harjutused.
3. nädal
15.09.-19.09.2014
1. tund
L.3 Kus sa elad? Kuulamine, lugemine.. Dialoogid.
2. tund
Kust sa pärit oled? Numbrid 11-20. Maade nimed.
Tv. harjutused.
3. tund
Dialoogid sõnaga meeldima.Kirja lugemine. Tv. harjutused.
4. nädal
22.09-26.09.2014
1. tund
L.4 Kordamine. Tegusõna pööramine, omast. ases. minu, sinu.
2. tund
Kordamine tööks.
3. tund
Test (L.4)
5 nädal
29.09-03.10.2013
1. tund
Tagasiside töödest, vigade analüüs. L.5 mein, dein
2. tund
L.5 Das ist meine Familie. Sõnavara.
3. tund
Numbrid 20-100. Harjutused numbritega.
6. nädal
06.10.-10.10.2014
1. tund
L.5. Mein Familienfoto. Õpiku pilt, dialoog.
2. tund
Jutustada oma perest pildi järgi.
3. tund
L.5 Aastaarvud, aadress.
7. nädal
13.10.-17.10.2014
1. tund
L.5. Töövihiku harjutused.,arvude kordamine.
2. tund
L.5 sõnadetöö. Töövihiku harjutused.
3. tund.
L. Kordame kõiki õpitut.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I veerandi lõpus õpilased oskavad:

* tervitada, ennast tutvustada, hüvasti jätta
* tähestikku
* tutvustada teist isikut
* öelda, mis mulle meeldib ja küsida, mis teisele meeldib
* öelda oma vanust ja küsida teise oma
* esitada kas küsimusi ja vastata küsimustel
* pöörata õpitud tegusõnu

Hindamine üles

Kõigi õppetükkide sõnavara kontrollitakse sõnadetööga või kontrolltööga. Hinnatakse ka töövihiku harjutusi, suulisi vastuseid. Kõik kirjalikud tööd peavad olema tehtud, tegemata töö võrdub puuduliku hindega. Kokkuvõtev hinne on hinnete aritmeetiline keskmine.
Konsultatsioon on esmaspäeviti peale 6. tundi või kokkuleppel õpetajaga . Kõik puudulikud või tegemata kontrolltööd tuleb järele vastata 10 päeva jooksul peale töö kirjutamist. Hinne kujuneb vastavalt tehtud töö protsendile:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"