Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Heljo Suurna

väikeklassiõpetaja

Loodud: 21. august 2014. a. kell 10.11
Muudetud: 26. september 2014. a. kell 11.23

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

6. klassi ajaloo õpetamise eesmärk :
¤ Õpetada tundma maailma vanimaid asustatud piirkondi ja kõrgkultuure, võrdlema
Muinas-Eestit maailmaga;
¤ Õpetada erinevaid majandamiseviiase läbi aegade;
¤ Õpetada erinevaid poliitilisi ja usulisi tõekspidamisi;
¤ Suunata kasutama teatmeteoseid, ajakirjandust, internetti jm ajalooalase
informatsiooni saamiseks;
¤ Arendada loovat ja loogilist mõtlemist;
¤ Õpetada kaarti tundma ja kaardiga töötama;
¤ Tutvustada õpitud paikade siiani säilinu kultuuriväärtusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

01.09-05.09
¤ Mis on ajalugu? Sissejuhatus õp lk 8-13, tv lk 4-5
¤ Inimkonna ajaloo algus õp lk 14-17, tv lk 6-7
08.09-12.09
¤ Jääaeg ja nüüdisinimese teke õp lk 1821, tv lk 8-9
¤ Muistsed kütid, kalastajad ja korilased õp lk 22-25, tv lk 10-11
15.09-19.09
¤ Varajased põlluharijad ja karjakasvatajad õp lk 26-29, tv lk 12-13
¤ Esimesed suured asulad õp lk 30-33, tv lk 14-15
22.09-26.09
¤ Metallide kasutamine õp lk 34-37, tv lk 16-17
¤ Muinasaeg Eestis õp lk 38-41, tv 18-19
29.09-03.10
¤ Kordamine õp lk 42-43, tv lk 20-21
¤ Kontrolltöö
06.10-10.10
¤ Muistsed Idamaad õp lk 45
¤ Mesopotaamia õp lk 46-49, tv lk 22-23
13.10-17.10
¤ Elu sumeri linnas õp lk 50-53, tv lk 24-25
¤ Mesopotaamia suurriigid õp lk 54-57, tv lk 26-27

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Teema „Muinasaeg” läbimise järel õpilane:
1) kirjeldab muinasaja inimese eluviisi ja tegevusalasid;
2) näitab kaardil ning põhjendab, miks ja millistes piirkondades sai alguse põlluharimine;
3) teab, missuguseid muudatusi ühiskonnaelus tõi kaasa metallide kasutusele võtmine;
4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kiviaeg, pronksiaeg, rauaaeg, varanduslik ebavõrdsus, sugukond, hõim;
5) teab, et Eesti esimesed asustusalad olid Pulli ja Kunda inimasula, ja näitab neid kaardil.

Hindamine üles

Hindamine toimub protsessi käigus või kokkuvõtvate kontrolltöödena.
Tööde hindamine:
"5" - 90-100%
"4" - 75- 89%
"3" - 50- 74%
"2" - 49- 18%
"1" - 17- 9 %