Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Rist

klassiõpetaja

Kontakt: ruth.rist@oesel.edu.ee

Loodud: 16. august 2014. a. kell 09.09
Muudetud: 23. oktoober 2014. a. kell 09.02

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

.08.09
Pranglimine
http://miksike.ee

15.09
naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html

22.09
Ümardamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

29.09
Kirjalik liitmine ja lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

03.10
Arvu järgud
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

10.10
http://koolielu.ee/waramu/view/1-2ea40f48-8806-4817-aaea-7f3d993b0df7
admetekorrastamine.zip
http://www.getwapps.com//67570237447#List=UAL000013576

17.10.
Teisendamine
http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm

-----------------------------------------------------------------------
27. okt
Algebra pusle
http://www.mathplayground.com/algebra_puzzle.html
http://www.getwapps.com//67570237447#List=UAL000013576

3. nov
Sudoku
http://www.jigsawdoku.com/

10. nov
Kaartidest raam - nuputamine
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-15591022d833f401f8461809b9efbdeba6c6d298

17. nov
Aritmeetika
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-a3ec5ec725ec592d50ec4f42d182ee2c3c5fe773

24. nov
Naturaalarvude lahutamine algteguriteks
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

1. dets
Jaguvuse tunnused
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

8. dets
Geomeetria- joontepesa
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&cat=22&game=3955&page=0

15. dets
Silmamõõdumäng
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-94f040dc61e2825c6bc7e9cdc

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Arvestatakse aktiivset osalemist õppeprotsessis, tunniülesannete täitmist.
Arvuti matemaatikas saadud hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika hinnete hulka.
Kokkuvõttev hinne kantakse tunnistusele (A, MA) II ja IV veerandil lõpuks.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Esitamata töö või sooritamata töö kajastub eKoolis nullina. "0" , mis asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist. Järelvastamine toimub 10 päeva jooksul pärast töö tagasisidet

Konsultatsioonid ja järelvastamine kolmapäeviti kell 14.00 ruumis 306või kokkuleppel õpetajaga.