Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 8a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 23. märts 2014. a. kell 22.43
Muudetud: 24. märts 2014. a. kell 08.59

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keelt räägib Euroopas üle 100 miljoni inimese - seega on ta suurima rääkijate arvuga emakeel ja selle keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. Saksa keele populaarsus kasvab, kuna kasvanud on Saksamaa osatähtsus Euroopa majandusriikide seas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

24. - 28.3
1) Das Leben – ein Abenteuer. Präteritum.
2) Das Leben – ein Abenteuer. Das Auto – ein Massenverkehrsmittel.
3) Das Leben – ein Abenteuer. Der Mischtyp von Verben.

31.3. – 4.4.
1) Das Leben – ein Abenteuer. Wortschatztest. Notruf 112.
2) Notruf 112. Nebensatz.
3) Notruf 112. Obwohl.. Wiederholung

7. – 11.4.
1) Wortschatztest. Erste Hilfe.
2) Erste Hilfe. Wie gut kennst du Deutschland?
3) Wie gut kennst du Deutschland? Sehenswürdigkeiten.
14. – 17.4.
1) Wie gut kennst du Deutschland? Partnerarbeit.
2) Persönlichkeiten. Aussehen.
3) Persönlichkeiten. Eine berühmte Persönlichkeit.

21. – 25.4.
1) Persönlichkeiten. Eine berühmte Persönlichkeit
2) Kleine Deutschlandkunde. Landschaften.
3) Kleine Deutschlandkunde. Landschaften.

28. – 30.4
1) Kleine Deutschlandkunde. Landschaften.
2) Bist du fit im Thema Deutschland.
3) Bist du fit im Thema Deutschland.

5. – 9.5.
1) Wie umweltbewusst bist du?
2) Wie umweltbewusst bist du?
3) Wie umweltbewusst bist du?

12.- 16.5.
1) Umweltschutz – Taten statt Warten
2) Umweltschutz – Taten statt Warten
3) Umweltschutz – Taten statt Warten

19. – 23.5
1) Nur eine Welt.
2) Nur eine Welt. Indirekte Fragen.
3) Nur eine Welt. E-Mails. Zusammenfassung

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja väljendada oma mõtteid eelnevalt läbitud teemadel: seiklused, leiutamine, auto liiklusvahendina, isiksus , välimus, kuulsad isikud, Saksamaa, maastikud, keskkond, keskkonnakaitse; õpilane kasutab õpitud keelestruktuure, oskab kasutada tegusõna vajalikus vormis, sidesõnu ja oskab kasutada kõrvallauset, isikulist asesõna ja seda käänata, kasutab omastavat ja enesekohast asesõna, oskab õpitud tegusõnade rektsiooni,tunneb eessõnu, oskab käänata nimisõna kõikides käänetes, kasutada võrdlusastmeid,
3) on võimeline läbitud õppematerjaliga monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure ja neid ise kasutama,
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru;
7) omandab IV veerandil õpitud keeleteadmised ja oskab neid kasutada lausetes,
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, kui ka koos kaaslastega.

Hindamine üles

IV veerandi hinde saamiseks on õpilane sooritanud testid iga lektsiooni sõnavara ja grammatika kohta, hinne kujuneb punktide alusel vastavalt
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Lisaks iga õppetüki kohta sooritatud testile arvestatakse kokkuvõtva veerandihinde väljapanemisel tunnitööd ja tunnikontrollide hinnet, mille osakaal on 50 % veerandi lõpphindest. Õpilane valmistab ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras vihiku, töövihiku ja õpiku. Kui kodutööd on olulise põhjuseta tegemata, sooritab ta need peale tunde õpetaja poolt määratud ajal ja kohas, samuti töötab ta individuaalselt peale tunde, kui rikub tunnirahu ja ei täida tunnis antud ülesandeid. Täiendavat abi saab õpilane konsultatsioonis, ka siis, kui on vajalik eelnevalt omandatud õppematerjali kordamine.
Puudumiste korral tuleb tööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see e-koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja see ei kuulu parandamisele. Ebaõnnestunud tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast.
Veerandi hinne on kokkuvõttev hinne tunnitöö ja testide hinnetest. Tunnitöös osalemise, koduste ülesannete täitmise eest saab õpilane kursuse lõpus hinde, mille väärtus on võrdne testide hinnetega, positiivse kursuse hinde saamiseks peavad nii testide kui ka osalemise hinne olema positiivsed.
Õppematerjal: H. Allvee, M. Kangro R. Taimsoo – Deutsch. Kein Problem 2/1, 2/2; Lehrbuch Teil 2/ 1, 2/2.
H. Allvee, M. Kangro R. Taimsoo – Deutsch. Kein Problem . Arbeitsbuch.,
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid vastavalt eelnevale kokkuleppele T kell 14.45-15.30 ruumis 404.