Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 22. märts 2014. a. kell 17.59
Muudetud: 22. märts 2014. a. kell 18.03

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist,
rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-,
majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

28.märts
Ettekannete teemad, mälestuste kogumine vanematelt ja vanavanematelt
4.apr
1939-1940a sündmused, mis mõjutasid saarlaste saatust
11.apr
Küüditamine Saaremaal. Perekondlikke mälestusi juuniküüditamisest Ettekanded.
18.apr
suur reede
25.apr
Kontrolltöö
Elu Nõukogude Eestis.Vanemate ja vanavanemate mälestusi Ettekanded.
2.mai
vaba päev
9.mai
Vastupanuliikumine. Taasiseseisvumine. Laulev revolutsioon Vanemate ja vanavanemate mälestusi
16.mai
Taasiseseisvumine. Laulev revolutsioon. Balti kett. Vanemate ja vanavanemate mälestusi
23.mai
Linnaekskursioon
30.mai
arvestuse päev

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

5. klassi lõpuks
* tunneb ja väärtustab oma kodulinna ja Eesti ajalugu ja kultuuriväärtusi;
* tunneb kohalikke looduslikke (ajaloolisi) vaatamisväärsusi, matkaradu;
* tunneb kohalikku murret, teab selle keelelisi erisusi;
* väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombestikku, omakultuuri;
* väärtustab oma kodupaika ja selle tundmist;
* tunneb kohalikke kultuuritraditsioone (käsitöö, rahvarõivad; külakultuur, laulu- ja tantsupeod);
* oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest (sh turismiinfo),
* oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamis väärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Koduloos kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Hinne õppeaasta lõpul "arvestatud" A/ "mittearvestatud" MA ( vihik, rühmatööde tegemine). Koduloo hinded kantakse e-koolis ajaloo päevikusse (vt märkust tunnikavas)
Konsultatsioon teisipäeviti kell kell 14.00-14.45 ruumis 200a.