Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12323 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

B-võõrkeel (S): 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 19. märts 2014. a. kell 10.56
Muudetud: 21. märts 2014. a. kell 16.53

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.

Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 24.03-28.03.2014
1. tund
L.21 Wir helfen zu Hause. Sõnavara. Tekst "Meine Aufgaben zu Hause", lause moodustamine.
2. tund
Tegusõnade vergessen, helfen, essen pööramine. Tv.harj.
3. tund
Käskiva kõneviisi moodustamine. Harjutused.

II nädal 31.03- 04.04.2014
1. tund
L.23 Test. L24. sõnavara
2. tund
L.24 Meie koduloomad. Dialoogid, tv.harjutused.
3. tund
Minu koduloom. Dialoogid. Loomaaias. Omastav asesõna. Tv.h.

III nädal 07.04-11.04.2014
1. tund
L.25 Kordamine.
2. tund
Kordamine tööks L. 23-24
3. tund
Kontrolltöö

IV nädal 14.04-17.04.2014
1. tund
L.26 Mis on popp? Sõnavara, dialoogid
2. tund
Omadussõna pärast määravat artiklit, tv. h.
3. tund Omadussõna pärast umbm. art. Tv. h.

V nädal 21.04-25.04.2014
1. tund
L.27 Das ist doch verrückt. Sõnavara. Omaduss. lõpp pärast umbm. artiklit Akk.-s
2. tund
Teksti lugemine, harjutused. Mis sulle meeldib? Tv. h.
3. tund
Tv. harjutused, pildi kirjeldamine.Kordamine.

VI nädal 28.04-02.05.2014
1.tund
Test L. 26-27
2. tund
Tagasiside tööst. L.28 sõnavara
3. tund
L.28 Mul on kõht tühi.Dialoogid. Tv. harjutused.

VII nädal 05.05-09.05.2014
1. tund
Dialoogide koostamine. Võrdlusastmed sõnaga gern.
2. tund
Töövihiku harjutused. Sõnade kontroll
3. tund
L.29 Sõnavara.Head isu!Dialoogid. Dativ.


VIII nädal 12.05-16.05.2014
1. tund
Tekstide lugemine. Tv. harjutused. Koosta ristsõna!
2. tund
Ristsõna lahendamine. Tv. harjutused
3. tund
L.30 Kordamine

IX nädal 19.05-23.05.2014
1. tund
Harjutused töövihikust. Hääldus.
2. tund
L.31 Eesti- siin ma elan. Sõnavara. Dialoog.
3. tund
Ilmakaared. Töövihiku harjutused.

X nädal 26.05-30.05.2014
1. tund
L.32 Kuhu me sõidame? Sõnavara. Liiklusvahendid.
2. tund
Eessõnade kordamine Akk.-s. Töövihiku harjutused.
3.tund
Kordamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

IV veerandi lõpuks õpilased oskavad:

rääkida kodutöödest
paluda teistel midagi teha
rääkida lemmikloomadest, kirjeldada neid
rääkida riietest, moest
rääkida inimeste välimusest, kirjeldada seda
rääkida söögist, öelda mis kuidas maitseb
küsida ja pakkuda söögilauas erinevaid toite
öelda, et kõht on tühi või täis
osta või tellida söögikohas lihtsaid toite
rääkida Eestist ja oma kodukohast
küsida ja vastata, kuidas kuhugi saab (millise liiklusvahendiga)
öelda, kuhu ma sõidan/lähen ja millega

Hindamine üles

Kõigi õppetükkide sõnavara kontrollitakse sõnadetööga või kontrolltööga. Hinnatakse ka töövihiku harjutusi, suulisi vastuseid. Kõik kirjalikud tööd peavad olema tehtud, tegemata töö võrdub puuduliku hindega. Kokkuvõtev hinne on hinnete aritmeetiline keskmine.
Konsultatsioon on esmaspäeviti peale 7. tundi või kokkuleppel õpetajaga . Kõik puudulikud või tegemata kontrolltööd tuleb järele vastata 10 päeva jooksul peale töö kirjutamist. Hinne kujuneb vastavalt tehtud töö protsendile:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"