Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Sirje Mehik

klassiõpetaja

Kontakt: sirje.mehik@oesel.edu.ee

Loodud: 17. märts 2014. a. kell 16.45
Muudetud: 24. märts 2014. a. kell 13.35

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.03
Liitmise ja lahutamise, korrutamise ja jagamise mäng
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/maths/activities/mentalmaths.shtml

01.04
Kümnendmurdude korrutamise ja jagamise pranglimine
miksike.ee

08.04
Peastarvutamine
http://www.quia.com/cb/288247.html

15.04
Dupligon - geomeetriliste kujundite dubleerimine
http://www.brainbashers.com/games/dupligon.asp

22.04
Kümnendmurrud
http://mott.edu.ee/mottwiki

29.04
Arvutamine
http://www.primarygames.com/math/quickmath/
Murrud
http://www.primarygames.com/fractions/question1.htm


06.05
Kordamine eksamiks
http://timberg.webs.com/5klass.htm

13.05
Kümnendmurrud
http://www.mathema.ee/testid/5/kymnendE.html

20.05
Nuputamine
http://www.ttkool.ut.ee/nuputa/

27.05
Mängude tund

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Arvuti matemaatikas saadud hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika hinnetesse. Iga veerandi lõpus toimub arvestuslik töö, kus õpilane võib kasutada kõiki tundides läbivõetud materjale. Arvestuslik hinne pannakse välja 2. ja 4. veerandi lõpul. Konsultatsioon toimub neljapäeviti ruumis 308, kell 13.00-15.00 või muul ajal kokkuleppel õpetajaga.