Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 11a, 11b, 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 23. jaanuar 2014. a. kell 09.01
Muudetud: 23. märts 2014. a. kell 22.39

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, IV kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
* huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles / saksa keel /
* kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid
* omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut
* julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles
* suudaks aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest
* oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires
* tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes ja kirjas
* tunneks huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu
* suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

20. - 24.1.
1) Alltag, Stammformen
2) Alltag, Stammformen

27. – 31.1.
1) Alltag, Stammformen
2) Alltag, Stammformen

3.- 7.2.*
1) Alltag, Stammformen
2) Alltag, Brief.

10 – 14. 2.
1) Alltag, Bildbeschreibung
2)Alltag. Wortschatz

17. – 21.2.
1)Alltag. Bilder
2) Alltag

25. – 28.2.
1) Alltag. Wortschatz
2) Alltag. Wortschatz

3. – 7.3.
1) Alltag. TEST L.7 Wortschatz
2) Alltag. Wiederholung

10. – 14.3.
1) Alltag. Test L7 Grammatik
2) In der Stadt, Gebäude

24. – 28.3.
1) In der Stadt, Präpositionen mit Akk und Dat
2) In der Stadt, wo? Wohin?

31.3. – 4.4.
1) In der Stadt, Höraufgaben
2) In der Stadt, wie komme ich ...?

7. – 11.4.
1) In der Stadt, Dialoge. Wie komme ich ...?
2) In der Stadt, Rollenspiel

14. – 17.4.
1) In der Stadt. Weg beschreiben
2) In der Stadt,

21. – 25.4.
1) In der Stadt. Busreisen. Berlin
2) In der Stadt. Berlin. Sehenswürdigkeiten.

28. – 30.4.
1) In der Stadt.Berlin. Sehenswürdigkeiten.
2) In der Stadt. Berlin Alle Wege nach Berlin

5.-9.5.
1) In der Stadt. Berlin 30 Jahre später
2) In der Stadt. Berlin 30 Jahre später


12. -16.5.
1) In der Stadt. Berlin 30 Jahre später
2) In der Stadt. Berlin 30 Jahre später

19. – 23.5.
1) Wiederholung
2) Zusammenfassung

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

IV kursuse lõpuks õpilane:
1) oskab ennast väljendada kursusel käsitletud teemadel: argipäev ja igapäevased tegevused hetkel ja juba toimunud, ülevaate andmine toimnud sündmustest, päevakava kirjeldamine, linn ja linnas asuvad hooned, asutused, tee küsimine ja tee selgitamine, Berliin, vaatamisväärsused, reisimine erinevate transpordivahenditega.
2) oskab eelnimetatud teemadel avaldada oma arvamust, esitada oma seisukohti, küsida ja vastata, tuua välja olulist, läbi viia ja anda ülevaate küsitlusest;
3) hääldus ja intonatsioon on korrektsed;
4) saab aru vastavasisulistest suulistest ja kirjalikest tekstidest erinevate isikute esituses, oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele;
5) kasutab õigesti kursusel läbitud grammatikamaterjali nii kõnes kui kirjas (Präsens, Präteritum Perfekt - tegusõna põhivormide moodustamine, erinevate minevikku väljendavate ajavormide kasutamine, eessõnad akkusatiivi ja daativiga.
6) oskab õppides leida abi ja täiendavat informatsiooni sõnaraamatutest, kirjandusest ja internetist.

Hindamine üles

Iga kästletud teema lõpeb testigaga, mis kontrollib eelkõige teema käsitlemise jooksul õpitud sõnavara oskamist ja õpitud grammatikavormide korrektset kasutamist . Selle kursuse põhitähelepanu on liht- ja täismineviku vormide moodustamine ja nende kasutamine. Lühitööde hinded arvestatakse ümber samaväärseteks punktideks ("5"=5 punkti). Koondihnne tuleneb kogutud punktisumma suhtest maksimumpunktidesse ja vastavalt sellele hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-70%
hinne 3 - 69-45%
hinne 2 - 44-20%
hinne 1 - 19- 0%

Hindelisi töid on võimalik parandada üks kord alates töö kättesaamisest. Kõik hindelised ülesanded (nii suulised kui ka kirjalikud) tuleb sooritada. Puudumise korral on vaja materjal omandada ja puudumise tõttu sooritamata tööd järele vastata. Kui on puudutud üle 6 tunni, tuleb sooritada lisatöö (hõlmab nii suulist kui kirjalikku osa). Tunnitöös osalemise, koduste ülesannete täitmise eest saab õpilane kursuse lõpus hinde, mille väärtus on võrdne testide hinnetega, positiivse kursuse hinde saamiseks peavad nii testide kui ka osalemise hinne olema positiivsed.
Hinded peavad olema parandatud kursuse viimaseks nädalaks.
Konsultatsioonid E kell 15.30-16.15 ruumis 404, järeltööd kokkuleppel.