Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12323 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

B-võõrkeel (S): 12a, 12b, 12c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 23. jaanuar 2014. a. kell 09.01
Muudetud: 23. märts 2014. a. kell 22.38

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, V kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
* huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles / saksa keel /
* kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid
* omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut
* julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles
* suudaks aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest
* oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires
* tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes ja kirjas
* tunneks huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu
* suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

20. – 24. 1.
1) Sprachen. Wiederholung
2) Beruf, Job und Praktikum.

27. - 31.1
1)Beruf, Job und Praktikum
2)Beruf, Job und Praktikum

3.- 7.2.*
1) Beruf, Job und Praktikum

10 – 14. 2.
1) Beruf, Job und Praktikum, Infinitiv mit und ohne zu
2) Beruf, Job und Praktikum Inf. Mit und ohne zu

17. – 21.2.
1) Beruf, Job und Praktikum, Inf mit und ohne zu
2) Beruf, Job und Praktikum, Stellenanzeigen

25. – 28.2.
1) Beruf, Job und Praktikum, Stellenanzeigen, Bewerbung
2) Beruf, Job und Praktikum, Stellenanzeigen, eine Bewerbung schreiben

3. – 7.3.
1) Beruf, Job und Praktikum, Wortschatzwiederholung
2) Beruf, Job und Praktikum, Wortschatzwiederholung

10. – 14.3.
1) Beruf, Job und Praktikum, Wortschatz
2) Kundenwünsche. Wortschatztraining.

24. – 28.3.
1) Kundenwünsche. Schlechte und gute Erfahrungen als Kunde
2) Kundenwünsche. Rollenspiel.

31.3. – 4.4.
1) Kundenwünsche. Ausdrücke mit es
2) Kundenwünsche. Damit

7. – 11.4.
1) Kundenwünsche. Eine Statistik beschreiben.Wortschatz.
2) Kundenwünsche. Eine Statistik beschreiben. Test

14. – 17.4.
1) Rund ums Wohnen. Hören. Traumwohnungen
2) Rund ums Wohnen. Wohnen im Würfel

21. – 25.4.
1) Rund ums Wohnen. Mieten.
2) Zusammenfassung

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

V kursuse lõpuks õpilane:
1) oskab ennast väljendada kursusel käsitletud teemadel: Sprachen, Beruf, Job und Praktikum, in der Rolle des Kunden, Wohnen
2) oskab eelnimetatud teemadel avaldada oma arvamust, esitada oma seisukohti, küsida ja vastata, tuua välja olulist, oskab kirjeldada töötingimusi, kirjutada avaldust tööle saamiseks, oskab enda seisukohti esitada töövestlusel,kirjeldab elamistingimusi ja vestelda üüritingimustest 3) hääldus ja intonatsioon on korrektsed;
4) saab aru vastavasisulistest suulistest ja kirjalikest tekstidest erinevate isikute esituses, oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele;
5) kasutab õigesti kursusel läbitud grammatikamaterjali nii kõnes kui kirjas (erinevad ajavormid, pea- ja kõrvallaused,valdab käänamist ja pööramist, passiiv, konjunktiiv)
6) oskab õppides leida abi ja täiendavat informatsiooni sõnaraamatutest, kirjandusest ja internetist.

Hindamine üles

Iga kästletud teema lõpeb testiga, mille sisuks on sõnavara ja teemas käsitletud grammatilised raskuspunktid, kirjalikult koostatud avaldus töökoha taotlemiseks, rollimäng kliendina, elamistingimuste kirjeldamine.
Koondihnne tuleneb kogutud punktisumma suhtest maksimumpunktidesse ja vastavalt sellele hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-70%
hinne 3 - 69-45%
hinne 2 - 44-20%
hinne 1 - 19- 0%

Hindelisi töid on võimalik parandada üks kord alates töö kättesaamisest. Kõik hindelised ülesanded (nii suulised kui ka kirjalikud) tuleb sooritada. Puudumise korral on vaja materjal omandada ja puudumise tõttu sooritamata tööd järele vastata. Kui on puudutud üle 6 tunni perioodis, tuleb sooritada lisatöö, mis võib sisaldada nii suulisi kui kirjalikke ülesandeid.Tunnitöös osalemise, koduste ülesannete täitmise eest saab õpilane kursuse lõpus hinde, mille väärtus on võrdne testide hinnetega, positiivse kursuse hinde saamiseks peavad nii testide kui ka osalemise hinne olema positiivsed.
Hinded peavad olema parandatud kursuse viimaseks nädalaks.
Konsultatsioonid E kell 15.30-16.15 ruumis 404, järeltööd kokkuleppel.