Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 11a, 11b, 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Tiiu Vöö

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 20. jaanuar 2014. a. kell 12.49
Muudetud: 18. juuni 2014. a. kell 10.08

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Eesmärgid: Õpilane
- suhtestab ennast kodukoha, isamaa, Euroopa ja maailmaga
-oskab tõlgendada, hinnata, talletadaja edastada ajaloolist teavet
-mõistab ja hindab kaasaja sündmusi maailmas ajaloolises taustsüsteemis
-mõistab tänapäeva Eesti probleeme, tunneb end nende lahendamise eest vastutavana
-oskab analüüsida ja hinnata ajaloolisi sündmusi ja protsesse
-oskab leida tõendusmaterjali ajaloo allikatest ja allikaid hinnata

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 06.-10.01.
1 §17 Haridus ja kultuur keskajal
2. Kontrolltöö §10-17

II nädal 13.-17.01.
1.§18-19 Liivi sõda
2. §20 Eesti kolme kuninga valduses

III nädal 20.-24.01.
1.§21 Rootsi võimu kehtestamine kogu Eestis
2.§22. Kuningavõimu tugevnemine: reduktsioon, põllumajandus, talurahva olukord

IV nädal 27.-31.01.
1. §23 Linnad ja kaubandus. Talurahvakultuur Rootsi ajal
2. §24 Talurahvaharidus, Forseliuse seminar, eestikeelne kirjasõna

V nädal 03.-07.02.
1. §25 Akadeemiline haridus (gümnaasiumid, Tartu ülikool)
2. §26 Põhjasõda

VI nädal 10.-14.02.
1. Kontrolltöö §20-26
2. §27 Eesti pärast Põhjasõda

VII nädal 24.-28.02.
1. §28 eesti 18. saj. II poolel
2. §29 Vaimne kultuur 18. saj.

VIII nädal 03.-08.03.
1. §30 Pärisorjuse kaotamine Eestis
2. §31 Priiuse esimesed aastakümned

IX nädal 10.-14.03.
1. §32 Uuendused Eesti ühiskonnas 19. saj. keskel
2. Vaimuelu 19. saj. I poolel

X nädal 24.-28.03.
1. Kontrolltöö §27-33
2. §34 Rahvusliku liikumise eeldused, algus, suurüritused

XI nädal 31.03.-04.04.
1. Rahvusliku liikumise juhid, suurlõhe, saavutused, tähtsus
2. Paaristöö-Ettekande või plakati koostamine ühe ärkamisaegse ühiskondliku või kultuuritegelase kohta (arvestuslik hinne)

X nädal 07.-11.04.
1. Esitlused
2. Esitlused
Xi nädal 14.-18.04.
1. Esitlused
2. §36 Venestusaeg

XII nädal 21.-25.04.
1.Majanduse areng 1870-1914
2.§38 Poliitiline areng: Tartu renessanss, Tallinna radikaalid, sotsiaaldamokraadid

XIII nädal 28.04.-02.05.
1. §391905. aasta revolutsioon Eestis

XIV nädal 05.-09.05.
1. §40 Esimene maailmasõda
2. §41 Kultuuri areng Eestis 1870-1914

XV nädal 12.-16.05.
1 Seminar §41 kohta
2.Seminar §41 kohta

XVI nädal 19.-23.05.
1.§42 Eesti autonoomia demokraatliku Venemaa koosseisus
2.§43 Eesti iseseisvumine

XVII nädal 26.-29.05.
1.Kursuse lüpetamine. Vastavad õppevõlglased
2. Kursuse lõpetamine- vastavad õppevõlglased

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

õpilane oskab:
-rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadelda maailma nende pilgu läbi
-analüüsida Eesti ja maailma ajaloo probleeme
-leida, selekteerida, refereerida, analüüsida, hinnata nii primaarseid kui sekundaaeseid ajalooallikaid
-esitada info läbitöötamise tulemusi suuliselt, visuaalselt, kirjalikult.
-koostada teese ja uurimusi, kirjutada arutlusi ja töötada kaardiga

mõistab ja teab:
-ajalooliste ajastute põhisisu ja vaimulaadi
-Eeesti rahva olulisi kultuurisaavutusija kultuuri arengu järjepidavust maailma kultuuri kontekstis
-Ühiskonna muutumist ajaloo vältel
-Tänapäeva probleemide seost Eesti ajaloo käiguga

Hindamine üles

1)Kursuse jooksul toimub 23 kontrolltööd, mida hindan punktide alusel.
Hinded:1: 0-19% õigesti vastatud
2: 20-49%
3: 50-75%
4: 76-89%
5: 90-100%
Kontrolltööde ja esitluse ja seminari hinded on arvestuslikud ja kohustuslikud. Ebaõnnestunud või puudutud töö tuleb järele teha kokkulepitud ajal 10 päeva jooksul alates tööde tagastamisest. Iga puudulikku hinnet saab parandada ühe korra.
2) Kõik õpilased koostavad esitluse ühe ärkamisaja tegelase kohta ja sooritavad suulise seminari §41 kohta (arvestuslikud hinded)

3) 3 tunnihinnet moodustavad ühe kontrolltööga võrdse hinde.
Kui õpilasel on tegemata üks KT, arutlus või on tunnihinnete koond mitterahuldav, on tema kursusehinne max 3, kui puudulikke on rohkem, (2-4), on kursuse hinne mitterahuldav
4)Konsultatsioon teisipäeval 15.45-16-30 klassis 409