Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Tiiu Vöö

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 20. jaanuar 2014. a. kell 12.35
Muudetud: 15. jaanuar 2016. a. kell 08.25

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

1. Et äratada õpilastes huvi mineviku vastu
2. õpetada õpilasi tundma kodukoha ja Eesti ajalugu seostatuna maailma ajalooga
3. õpetada õpilasi nägema kaasaja sündmuste juuri minevikus
4. õpetada ajaloo-alase info omandamist, tõlgendamist, hindamist, talletamist ja edastamist
5. õpetada õpilane eristama ajaloofakti tõlgendusest ja arvamusest
6. arendada õpilast nii, et ta suudab eristada põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse,
järjepidavuse ja tõlgenduse olemust ajalooprotsesside analüüsimisel
7.Õpilane:
* õpib tundma maailma ja Eesti ajaloo sündmusi peale Teist maailmasõda: kaks maailmasüsteemi, külm sõda, pingelõdvendus, uus vastasseis, perestroika ja NL lagunemine , Eesti taasiseseisvumine, globaalprobleemid
*tutvub Eesti ja maailmakultuuri tähtsamate saavutusteg II maailmasõja järgsel ajal
*mõistab arengute põhjusei, seoseid ja tagajärgi

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 06.-10.01.
1. §13 Teine maailmasõda 1939-1942
2. §12a Talvesõda

II nädal 13.-17.01.
1. §13 Teine maailmasõda 1943-1945
2. §13a Teine maailmasõda- totaalne sõda

III nädal 20.-24.01.
1. §14 Eesti teise maailmasõja ajal
2. §14a Eesti mehed teise maailmasõja rinnetel

IV nädal 27.-31.01.
1. Kordamistund §11-14a
2. Kontrolltöö §11-14a

V nädal 03.-07.02.
1. §15 Maailm pärast Teist maailmasõda
2. §16 Rahvusvahelised suhted 1945-1984. Külm sõda

VI nädal 10.-14.02.
1. §17 Arenenud tööstusriigid. Heaoluühiskond
2. §18 USA

VII nädal 17.-21.02.
1. §19 Saksa LV
2.§20 Jaapan

VIII nädal 24.-28.02.
§21 ja 21a Põhjamaad ja Soome
2 Kontrolltöö §15-21a

IX nädal 03.-07.03.
1. §22 Kommunistlikud riigid
2 §23 NSV Liit

X nädal 10.-14.03.
1. §24 Eesti NSV
2. §24a ENSV kultuur

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1.Omandavad lähiajaloo põhikronoloogia ja oskavad seda täiendada uue infoga
2.Mõistavad lähiajaloo kultuuripanust, teavad tähtsamaid sündmusi, isikuid ja kultuurinähtusi
3.Teavad tähtsamaid eesti ajaloo sündmusi ja oskavad neid seostada maailma ajalooga
4.Saavad aru ajaloosündmuste tõlgendamise erinevatest versioonidest
5.Oskavad näha põhjuse-tagajärje seoseid
6.Oskavad töötada diagrammide, kaartide ja dokumentidega ja leida õpikuvälist lisamaterjali
7.Oskavad oma seisukohti väljendada suuliselt ja kirjalikult
8.Oskavad rekonsrtuaaeida lähiajal elanud inimeste igapäevaelu
9. Tunnevad eluolu, poliitilisi ja kultuurilisi arenguid kahe maailmasõja vahel
10.Saavad aru Teise maailmasõja põhjustest ja teavad sõja I poole sündmusi

Hindamine üles

1.Veerandi joksul toimub kolm KONTROLLTÖÖD mahuga 20 punkti.
Kontrolltöö hinne on nõutav. Ebaõnnestunud või puudutud töö sooritatakse 10 päeva jooksul pärast tööde tagastamist. Aeg lepitakse kokku, vormi valib õpetaja

3 tunnihinnet võrduvad ühe kt hindega

4.Konsultatsioon teisipäeval15.45-16.30 klassis 409