Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 7a, 7b, 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 6. jaanuar 2014. a. kell 21.51
Muudetud: 6. jaanuar 2014. a. kell 22.04

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keelt räägib Euroopas üle 100 miljoni inimese - seega on ta suurima rääkijate arvuga emakeel ja selle keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

6.-10.1.
1) Tinas Tagebuch. Stammformen der regelm. Verben
2) Tinas Tagebuch. Stammformen der regelm. Verben
3) Tinas Tagebuch. Stammformen der regelm. Verben

13.-17.1.
1) Tinas Tagebuch. Stammformen der regelm. Verben
2)Wieder in der Schule.
3) Wieder in der Schule

20.-24.1.
1) Wieder in der Schule
2) Wiederholung.
3)Wiederholung.

27.-31.1.
1) In der siebenten Klasse.
2) In der siebenten Klasse. Wortbildung
3) In der siebenten Klasse. Modalverben.

3.-7.2.
1) ) In der siebenten Klasse. Modalverben.
2) Fleiβige Schüler, faule Schüler. Fragen stellen.
3) Fleiβige Schüler, faule Schüler. Fragen und Antworten.

10.-14.2.
1) Fleiβige Schüler, faule Schüler. Steckbrief.
2) Fleiβige Schüler, faule Schüler. Reflexive Verben.
3) Probleme ? Wir helfen. Wenn. Nebensatz.

17.-21.2.
1) Wiederholung.
2) Was fehlt dir? Körperteile
3) Was fehlt dir? Körperteile

24.-28.2.
1) Was fehlt dir? Körperteile
2) Wenn man krank ist...
3) Wenn man krank ist...

3.-7.2.
1) Wenn man krank ist...
2) Wiederholung.
3) Wiederholung.

10.-14.03.
1) Mein neues Zimmer.
2) Mein neues Zimmer. Wiederholung
3)Wiederholung

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja väljendada oma mõtteid eelnevalt läbitud teemadel: ilm, ilmateade; vaheaeg, vabaajategevused, avaldada arvamust, rääkida oma klassist ja koolist, väljendab oma soovi, tahet, keeldu, kohustust, täita ankeeti, edastada infot, kirjeldada kaasinimesi, rääkida kooliprobleemisdest, haigustest, kehaosadest, tervisest, oma toast, kasutab õpitud keelestruktuure, eessõnu, oskab käänata nimisõna, kasutada võrdlusastmeid, ajavorme, põhivorme
3) on võimeline läbitud õppematerjaliga monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure ja neid ise kasutama,
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru;
7) omandab III veerandil õpitud keeleteadmised ja oskab neid kasutada lausetes, oskab nimisõna käänata ja muuta käänates omadussõna lõppu, oskab omadussõna võrdlusastmeid, eessõnu Akk/ Dat; Perfekt; war, hatte; liitnimisõnu (zusammengesetzte Substantive); modaalverbe,
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, kui ka koos kaaslastega.

Hindamine üles

III veerandi hinde saamiseks on õpilane sooritanud testid iga lektsiooni sõnavara ja grammatika kohta, hinne kujuneb punktide alusel vastavalt
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Lisaks iga õppetüki kohta sooritatud testile arvestatakse kokkuvõtva veerandihinde väljapanemisel tunnitööd ja tunnikontrollide hinnet, mille osakaal on 50 % veerandi lõpphindest. Õpilane valmistab ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras vihiku, töövihiku ja õpiku. Kui kodutööd on olulise põhjuseta tegemata, sooritab ta need peale tunde õpetaja poolt määratud ajal ja kohas, samuti töötab ta individuaalselt peale tunde, kui rikub tunnirahu ja ei täida tunnis antud ülesandeid. Täiendavat abi saab õpilane konsultatsioonis, ka siis, kui on vajalik eelnevalt omandatud õppematerjali kordamine.
Puudumiste korral tuleb tööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see e-koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja see ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla üks mitterahuldav hinne juhul, kui sooritatud tööde punktisumma ületab 50 %. Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast.

Õppematerjal: H. Allvee, M. Kangro R. Taimsoo – Deutsch. Kein Problem ,2/1Lehrbuch Teil 2/ .1
H. Allvee, M. Kangro R. Taimsoo – Deutsch. Kein Problem . Arbeitsbuch.,
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid vastavalt eelnevale kokkuleppele E kell 14.45-15.30 ruumis 404.