Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 3. jaanuar 2014. a. kell 19.59
Muudetud: 3. jaanuar 2014. a. kell 20.01

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist,
rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-,
majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

6.-10.jaan
Saaremaa mõisad. Mõisa ja talu võrdlus.

13.-17.jaan
Saaremaa kuulsaid meresõitjaid. Bellingshausen

20.-24.jaan
Esimene üldlaulupidu. Saaremaa laulupeod

27.-31.jaan
Eesti lipu lugu.

3.-7.veeb
Koos on kena

10.-14.veeb
Sündmused maailmas ja Venemaal 1914-1918.

17.-21.veeb
Eesti Vabariigi väljakuulutamine 24.veeb 1918. Iseseisvusmanifest. Saksa okupatsioon Eestis.

24.-28.veeb
Eesti kuulsad sõjamehed Vabadussõjas. Julius Kuperjanov.Johann Laidoner.

3.-7.märts
Vabadussõja mälestusmärk Kuressaares. Ekskursioon Kuressaare linnas ( giidiga)

10.-14.märts
Kontrolltöö ( Vabadussõda) (hinne ajaloo päevikusse )

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

5. klassi lõpuks
* tunneb ja väärtustab oma kodulinna ja Eesti ajalugu ja kultuuriväärtusi;
* tunneb kohalikke looduslikke (ajaloolisi) vaatamisväärsusi, matkaradu;
* tunneb kohalikku murret, teab selle keelelisi erisusi;
* väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombestikku, omakultuuri;
* väärtustab oma kodupaika ja selle tundmist;
* tunneb kohalikke kultuuritraditsioone (käsitöö, rahvarõivad; külakultuur, laulu- ja tantsupeod);
* oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest (sh turismiinfo),
* oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamis väärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Koduloos kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Hinne õppeaasta lõpul "arvestatud" A/ "mittearvestatud" MA ( vihik, rühmatööde tegemine). Koduloo hinded kantakse e-koolis ajaloo päevikusse (vt märkust tunnikavas)
Konsultatsioon teisipäeviti kell kell 14.00-14.45 ruumis 200a.