Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 3. jaanuar 2014. a. kell 19.56
Muudetud: 3. jaanuar 2014. a. kell 19.58

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

5. klassi ajalooõpetuses on kasutatakse õpilase aktiivse tegutsemise keskset, mängulist ning arutelu- ja lugudepõhist käsitlust, millega ei taotleta tervikliku ajaloopildi loomist, vaid äratatakse huvi ajaloo vastu. Õppesisu tugineb õpilast vahetult ümbritsevatele allikatele, koduloolisele ainestikule ning Eesti või maailma ajaloole. Kasutatakse erinevaid ajalooallikaid ning minevikust jutustavaid pilte ja lugusid, toetudes varasematele teadmistele.
Õppes tutvuvad õpilased ajaloo põhimõistetega ning omandavad mitmesuguseid oskusi: küsimuste esitamine ja neile vastamine, informatsiooni hankimine, suuline ja kirjalik eneseväljendus, koostööoskus ja kujutlusvõime, funktsionaalne kirjaoskus. Õpitakse kasutama aja mõistega seonduvaid sõnu ja fraase; tutvutakse erinevate ajalooallikatega; kasutatakse ajalooalast sõnavara. Arutletakse mineviku erinevate esituste ja tõlgenduste üle, millega õpilane kokku puutub. Õpitakse kasutama ajatelge ja ajalookaarti ning täitma kontuurkaarti; jutustama ümber teksti ja sellest olulisemat esile tooma, koostama kava ning lühijuttu.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

6.-10.jaan
Elu mõisas

13.-17.jaan
Mahtra sõda.

20.-24.jaan
Ärkamisaja algus. Johann Voldemar Jannsen. Lydia Koidula.

27.-31.jaan
Carl Robert Jakobson. Jakob Hurt.

3.-7.veeb
kordamine kontrolltööks ( ärkamisaeg)

10.-14.veeb
kontrolltöö Eesti ärkamisajast. Jaan Tõnisson ja Konstantin Päts.

17.-21.veeb
Esimene maailmasõda

24.-28.veeb
Vabadussõja algus

3.-7.märts
Landeswehri sõda. Võit Vabadussõjas. Tartu rahu.

10.-14.märts
kordamine kontrolltööks.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

5. klassi lõpuks õpilane:
1) kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase sajand, aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number, ajaloo periodiseerimine;
2) teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate allikatega, kasutab kontekstis ajalooallikatega seonduvaid mõisteid: kirjalik allikas, suuline allikas, esemeline allikas;
3) kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu;
4) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
5) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu;
6) kasutab ajalookaarti.
7) teab Eesti jaoks olulisi ajaloolisi isikuid

Hindamine üles

Hindamine toimub õppeprotsessi käigus ja kokkuvõtvate kontrolltöödena. Ajaloo hinne pannakse poolaasta hindena.
Õpilane saab hinded
1. ajaloosündmusest jutustamine
2. tunnikontrollid
3. kontrolltööd (poolaastas 2)
4. loomingulised jutukesed ajaloolistel teemadel
5. ettekanded ja esitlused (koduloo hinded)
6. valikuliselt kodused kirjalikud ülesanded ajaloo vihikus

Tööde hindamine
90-100% "5"
75-89% "4"
50-74% "3"
49-18% "2"
17- 9 % "1
Kui töö on esitamata või kontrolltöö/tunnikontroll sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Ajaloo hinnete hulgas on ka koduloo hinded. Koduloo tunnis saadud hinne kantakse vastava märkega eKoolis ajaloo hinnete alla.

Konsultatsioon toimub ruumis 200a teisipäeviti kell 14.00. - 14.45 või muul ajal kokkuleppel õpetajaga. Järelvastamine kokkuleppel õpetajaga, järele saab vastata 10 õppepäeva jooksul pärast töö kättesaamist. Enne järelvastamist peab õpilane esitama ebaõnnestunud töö kohta nõuetekohase vigade paranduse.