Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13155 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

Ajalugu: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Heljo Suurna

väikeklassiõpetaja

Loodud: 30. detsember 2013. a. kell 14.30
Muudetud: 10. juuni 2015. a. kell 18.11

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

5. klassi ajalooõpetamisega taotletakse, et
* õpilasel tekib huvi ajaloo vastu
* tutvub erinevate ajalooallikatega
* tutvub ajaloo põhimõistetega
* õpib küsimusi esitama, informatsiooni hankima
* areneb suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
* areneb koostööoskus ja kujutlusvõime

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

06.01-10.01
¤ Talurahva eluolu XIX sajandil, õp lk 98-101
13.01-17.01
¤ Talurahva riietus ja toit,õp lk 102-105
20.01-24.01
¤ Elu mõisas, õp lk 106-109
27.01-31.01
¤ Vastuhakk Mahtras, õp lk 110-11
03.02-07-02
¤ Esimene üldlaulupidu, õp lk 115-117
10.02-14.02
¤ Carl Robert Jakobson, õp lk 118-120
17.02-21.02
¤ Venestuse selgroog murtakse. Jaan Tõnisson ja Konstatin Päts, õp lk 125-127
25.02-28.02
¤ Esimene maailmasõda, õp lk 132-133
03.03-07.03
¤ Vabadussõja algus, õp lk 136-137
10.03-14.03
¤ Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane
¤ kirjeldab mõnda minevikusündmust ja inimeste eluolu minevikus;
¤ leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
¤ väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult;

Hindamine üles

Tööde hindamine:
"5" - 90 -100%
"4" - 89 - 70%
"3" - 69 - 50%
"2" - 49 - 18%
"1" - 17 - 9%
Ajaloo hinne pannakse poolaasta hindena. Ajaloo hinnete hulgas on ka koduloo hinded.