Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Heljo Suurna

väikeklassiõpetaja

Loodud: 30. detsember 2013. a. kell 14.29
Muudetud: 21. august 2014. a. kell 09.39

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist, rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritultkodulinna/kodukoha loous-, kultuuri-, haridus-,majandus-ja töökeskkonda ning selle toimimistajaloolises kujunemises.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

06.01-10.01
¤ Mida kujutas endast üks Saaremaa talu.
13.01-17.01
¤ Saarlaste rahvarõivad
20.01-24.01
¤ Mõisad Saaremaal
27.01-31.01
¤ Ärkamisaja algus. Johann Voldemar Jannsen, õp lk 112-114
03.02-07-02
¤ Esimene laulupidu Saaremaal
10.02-14.02
¤ Jakob Hurda suur üleskutse,õp lk 121-124
17.02-21.02
¤ Vene impeerium variseb kokku, õp lk 128-131
25.02-28.02
¤ Eesti Vabariigi väljakuulutamine, õp lk 134-135
03.03-07.03
¤ Võit vabadussõjas, õp lk 141-144
10.03-14.03
¤ Kokkuvõte veerandist

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
¤ tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
¤ tunneb kohalikke looduslikke vaatamisväärsusi, matkaradu
¤ tunneb kohalikku murret, teab selle keelelisi erisusi;
¤ tunneb kohalikkupäritolu vanasõnu, kõnekäände, rahvalaule, muistendeid;
¤ väärtustab oma kodupaika ja selle tundmist;
¤ tunneb kohalikke kultuuritraditsioone(käsitöö, rahvarõivad,külakultuur, laulu- ja tantsupeod);
¤ oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest.

Hindamine üles

Kodulugu on arvestuslik aine A/MA II ja IV veerandil. Numbrilised hinded märgitakse ajaloo päevikusse.