Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 6b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Jasmin

klassiõpetaja

Kontakt: ruth@oesel.edu.ee

Loodud: 27. detsember 2013. a. kell 16.54
Muudetud: 6. jaanuar 2014. a. kell 14.17

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke teadmisi oma kodukoha ja maailma minevikust ning kultuuripärandist. Aine vahendusel suunatakse õpilane teadvustama, analüüsima ja kriitiliselt hindama ning tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid ning seoseid tänapäevaga, ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi. Ajalooõpetus aitab kaasa teistes õppeainetes õpitava tervikuks sidumisele ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste mõjul toimuvat arengut

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1.Muistne India-kordamine õ lk 102-105
India usk ja kultuur-kordamine õ lk 106-109
2Muistne Hiina õ lk 110-113,tv lk 56-57
Hiina kultuur õ lk 114-117,tv lk 58-59
II nädal
1.Kordamine kontrolltööks õ lk 118-119,tv lk 60-61
2.Kontrolltöö 15.01
III nädal
1.ÕPIK,TV II OSA.Kreeta lossid ja linnad,tv lk 4-5,õ lk 10-13
2.Mükeene kultuur, tv lk 6-7,õ lk 14-17
IV nädal
1.Kreeka kangelased,tv lk 8-9,õ lk 18-21
2.Kreeka polised,kreeklaste usk,tv lk 10-13,õ lk 22-29
V nädal
1.Sparta riik ,tv lk 14-15,õ lk 30-33
2.Võitlus pärslaste vastu,tv lk 16-17,õ lk 34-37
VI nädal
1.Ateena demokraatia tv lk 18-19,,õ lk 38-41
2.Ateena linn tv lk 20-21,õ lk 41-45
VII nädal
1.Ateenlaste elu.Teater.tv lk 22-25,õ lk 46-53
2.Olümpiamängud.Filosoofia ja teadus,tv lk 26-29,õ lk 54-61
vIII nädal
1.Makedoonia riik ja Aleksander Suure sõjaretk tv lk 30-31,õ lk 62-65
2.Hellenism tv lk 32-33,õ lk 66-69
IX nädal
1.Kordamine tv lk 34-35,õ lk 70-71
2.Kontrolltöö 05.03
X nädal
1.Kokkuvõte veerandist
2.Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Teema „Vana-Kreeka” läbimise järel õpilane:
1) näitab kaardil Kreetat, Kreekat, Balkani poolsaart, Ateenat, Spartat, riigi laienemist hellenismi perioodil;
2) teab, et Vana-Kreeka tsivilisatsioon sai alguse Kreeta-Mükeene kultuurist;
3) tunneb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena ja Sparta näitel ning võrdleb neid kirjelduse põhjal;
4) kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni järgmistes valdkondades: kirjandus, teater, religioon, kunst, sport;
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid polis, rahvakoosolek, akropol, agoraa, türann, aristokraatia, demokraatia, kodanik, ori, eepos, olümpiamängud, teater, tragöödia, komöödia, skulptuur, Trooja sõda, hellenid, tähestik;
6) teab, kes olid Zeus, Herakles, Homeros, Herodotos, Perikles, Aleksander Suur.

Hindamine üles

Nõuded õpilasele: igas tunnis olgu kaasas õpik, jooneline kaustik,töövihik joonelised lehed
kontrolltööde jaoks.
Hindamine toimub protsessi käigus või kokkuvõtvate kontrolltöödena.
Tööde hindamine 90-100% "5"
75-89% "4"
50-74% "3"
49-18% "2"
17- 9 % "1"

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina.

Konsultatsioon toimub kolmapäeviti ruumis 106 kell 15.00. - 15.45 või muul ajal kokkuleppel õpetajaga. Järelvastamine kokkuleppel õpetajaga, järele saab vastata 10 õppepäeva jooksul pärast töö kättesaamist.