Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13155 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

Ajalugu: 12a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anne Mets

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 22. november 2013. a. kell 12.39
Muudetud: 22. november 2013. a. kell 12.39

Õppeaasta: 2011/2012

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, VI kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Et haritud inimesena osata tõlgendada,hinnata,talletada ja edastada ajalooalast teavet,
.... mõista ja hinnata kaasaja sündmusi maailma ajaloolises taustsüsteemis,
....mõista tänapäeva Eesti ühiskonna probleeme,tunnetada end vastutajana lahenduste leidmisel,
....osata analüüsida ja hinnata ajaloosündmusi ja -protsesse,
....osata leida tõendusmaterjali ajalooallikatest ja otsustada selle usaldusväärsuse üle,
....olla oma riigi täisväärtuslik kodanik.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 1.Sissejuhatus kursusesse.Ainekaardi tutvustus.
Imperialismiajastu.Ühiskondlikud liikumised.
2.Rahvusvahelised suhted 20.saj.algul.
3.Soome ja Baltimaad 20.saj.algul.
II nädal 1Kultuur ja elu-olu 20.saj.algul.
2.Kontrolltöö nr.1
3.Esimese maailmasõja põhjused ja algus.
III nädal 1.Sõjategevus 1915-1917.
2.Elu-olu Esimese maailmasõja ajal.
3.Venemaa kokkuvarisemine.
IV nädal 1.Sõja lõpp läänes. Versaille` rahuleping.
2.Kodusõda Venemaal.Soome ja Balti riikide iseseisvumine.
3.Kordamine.Jõulutund.
V nädal 1.Kordamine kontrolltööks.
2.Kontrolltöö nr.2
3.Maailm Esimese maailmasõja järel.
VI nädal 1.Demokraatlikud riigid kahe maailmasõja vahel.
2.Diktatuurid Lääne-Euroopas.
3.Itaalia.Saksamaa ja kommunistlik Venemaa.
VII nädal 1.Kontrolltöö nr.3
2.Läänemere maad.
3.Elu-olu ja kultuur.
VIII nädal 1.Sammhaaval uue sõjani.
2.Teise maailmasõja algus 1939-1941.
3.Balti riikide okupeerimine 1939-1940. Soome Talvesõda.
IX nädal 1.Sõjasündmused 1941-1943.
2.Maailm sõjas.
3.Teise maailmasõja lõpp ja tagajärjed.
X nädal 1.Kokkuvõttev kordamine.
2.Suur arvestuslik vastamine.
3.Suur arvestuslik vastamine.
XI nädal 1.Kokkuvõte kursusest

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I teema:Maailm Esimese maailmasõja eel. Kontrolltöö nr.1( 5.detsember)
Õpilane iseloomustab suurriikide arengujooni ja rolli muutumist rahvusvahelistes suhetes;
...... teab suurriikide sõjalis-poliitilisi blokke ning analüüsib Antanti ja Kolmikliidu taotlusi;
...... tunneb maailma poliitilist kaarti enne Esimest maailmasõda(sõjalistesse blokkidesse kuuluvad riigid,koloniaalimpeeriumid)
...... iseloomustab maailma majanduse arengujooni,analüüsib teaduse ja tehnika mõju;
...... seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid:imperialis,monopol,Antant,Kolmikliit.

II teema:Esimene maailmasõda. Kontrolltöö nr.2 (2014.jaanuar esimene koolinädal)
Õpilane analüüsib Esimese maailmasõja põhjusi ning sõdivate poolte taotlusi;
...... analüüsib Esimese maailmasõja tagajärgi ja mõju maailma arengule;
...... analüüsib Eesti omariikluse saavutamise eeldusi ja protsessi;
...... teab Vabadussõja sündmusi ning kirjeldab sõja käiku kasutades kaarti;
..... mõistab Vabadussõja ja Taru rahu tähendust Eesti Vabariigi kindlustamisel;
..... seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid:Veebruarirevolutsioon, autonoomia, Asutav Kogu, LandesWehr, Tartu rahu;
...... teab, kes olid Nikolai II, Vladimir Lenin, Jaan Poska, Johan Laidoner ja Konstantin Päts.Iseloomustab nende tegevust.
III teema:Maailmasõdadevaheline aeg: demokraatia ja diktatuurid. Kontrolltöö nr.3 (nädal 20.jaanuarist)
Õpilane analüüsib ja võrdleb rahvusvahelisi suhteid 1920. ja 1930. aastail ning teab muutuste põhjusi;
..... teab ja iseloomustab rahvusvahelisi kriise:Kaug-Ida, Etioopia, Hispaania kodusõda;
...... Iseloomustab majanduse arengut ning selgitab majanduskriisi põhjusi ja mõju;
...... analüüsib ja võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda;
...... selgitab autoritarismi kujunemise põhjusi ja mõju ühiskonnale ning iseloomustab vaikivat ajastut Eestis;
...... seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: demokraatia, diktatuur, autoritarism, totalitarism, kommunism, NSVL, fasism, natsionaalsotsialism, Rahvasteliit, Versailles`süsteem, vaikiv ajastu, parlamentarism, vabadussõjalased;
...... teab, kes olid Jossif Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Franklin D.Roosevelt, Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson, ning iseloomustab nende tegevust.

Hindamine üles

Kursuse hinne kujuneb 3 arvestuslikust (kontrolltööd- 75%) hindest ja protsessihinnetest (25%).
Hindamise normid: Hinne 5 100-90%
4 89-75%
3 74-50%
2 49-20%
1 19 ja vähem%