Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 23. oktoober 2013. a. kell 13.11
Muudetud: 23. oktoober 2013. a. kell 13.19

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist,
rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-,
majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

28.okt -1.nov
Eestikeelse hariduse algus, Forseliuse seminar. Eesti saab oma ülikooli. Lihtrahva haridus.

4.-8.nov
Kuidas Eesti rahvas lugema õppis. Kirikuõpetajad harivad talupoegi Kaarma Õpetajate Seminar

11.-15.nov
Muistendid ja legendid. Suur Tõll. Lõiming kirjandusega- Saaremaaga seotud kohamuistendid.

18.-22.nov
Kalevipoeg. Eesti rahva eepos. Lõiming kirjandusega - Friedrich Reinhold Kreutzwald

25.-29.nov
Lõiming kirjandusega -saarlaste murdekeel ( koduloo tv lk 42)

2.-6.dets
Mihkli talumuuseum Vana Eesti külakultuur.( Koduloo tv lk 37)

9.-13.dets
Lühireferaadid rahvakalendri tähtpäevadest. jüripäev, jaanipäev, jaagupipäev, lauritsapäev, pärtlipäev ( lõiming kirjandusega) (hinne ajaloo päevikus)

16.-20.dets
Eestlaste rahvustoidud. Seosed rahvakalendri tähtpäevadega.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

5. klassi lõpuks
* tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
* tunneb kohalikke looduslikke (ajaloolisi) vaatamisväärsusi, matkaradu;
* tunneb kohalikku murret, teab selle keelelisi erisusi;
* väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombestikku, omakultuuri;
* väärtustab oma kodupaika ja selle tundmist;
* tunneb kohalikke kultuuritraditsioone (käsitöö, rahvarõivad; külakultuur, laulu- ja tantsupeod);
* oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest (sh turismiinfo),
* oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamis väärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Koduloos kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Hinne õppeaasta lõpul "arvestatud" A/ "mittearvestatud" MA ( vihik, rühmatööde tegemine). Koduloo hinded kantakse e-koolis ajaloo päevikusse (vt märkust tunnikavas)
Konsultatsioon teisipäeviti kell kell 14.00-14.45 ruumis 200a.