Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Bioloogia: 12a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reene Kanemägi

bioloogiaõpetaja

Kontakt: reene@oesel.edu.ee

Loodud: 5. september 2013. a. kell 10.14
Muudetud: 5. september 2013. a. kell 10.14

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

õpilane
- teab ja oskab tuua näiteid ökoloogilistest teguritest
- teab ja oskab tuua näiteid organismide omavahelistest suhetest
- teab põhilisi globaalseid keskkonnaprobleeme
- oskab seletada evolutsiooniprotsesse
- suhtub austusega elusloodusesse;
- saab aru bioloogilise mitmekesisuse tähtsusest;
- teab ja oskab kasutada bioloogiateaduses kasutatavaid põhimõisteid;
- saab aru inimese mõjust loodusele;
- õpib nägema seoseid erinevate elusorganismide, eluta ja elusa looduse ning inimtegevuse ja looduslike protsesside vahel;
- teab ja oskab kasutada usaldusväärseid bioloogiaalase info allikaid;
- harjutab bioloogiainformatsiooni tõepärasuse hindamist;
- harjutab bioloogiale omaste töömeetodite kasutamist;
- harjutab õpitud mõistete ja saadud teabe kasutamist hinnangute andmisel ja otsustuste tegemisel;

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Sissejuhatus ainesse. Ökoloogilised tegurid (abiootilised, biootilised)
2. Organismidevahelised suhted
3. Organismidevahelised suhted.
4. Populatsioon.
5. Ökosüsteemi iseloomustus. Toiduahelad
6. Ökosüsteemides toimuvad muutused. Ökoloogiline püramiid.
7. Aineringed
8. Kordamine
9. KONTROLLTÖÖ
10. Biosfääri iseloomustus
11. Biodiversiteet
12. Keskkonnakaitse globaalprobleemid
13. Keskkonnakaitse regionaalprobleemid. Bioindikaatorid.
14. Looduskaitse ja keskkonnapoliitika.
15. Kordamine
16. KONTROLLTÖÖ
17. Elu päritolu. Evolutsioonivormid.
18. Elu areng Maal.
19. Evolutsioonitõendid.
20. Evolutsiooniteooriad
21. Evolutsiooni geneetilised alused
22. Kordamine
23. KONTROLLTÖÖ
24. Looduslik valik
25. Kohastumine
26. Inimese areng
27. Erinevad rassid
28. Kordamine
29. Kontrolltöö

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

- teab ja oskab kasutada usaldusväärseid bioloogiaalase info allikaid;
- harjutab bioloogiainformatsiooni tõepärasuse hindamist;
- harjutab bioloogiale omaste töömeetodite kasutamist;
- harjutab õpitud mõistete ja saadud teabe kasutamist hinnangute andmisel ja otsustuste tegemisel;

Hindamine üles

Õppeperioodis 4 kontrolltööd. Õpilastele pannakse välja poolaaasta hinne, mis kujuneb kontrolltööde keskmise hindena.

Konsultatsioon kolmapäeval 15:30