Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 11abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2013. a. kell 23.34
Muudetud: 9. september 2013. a. kell 09.34

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
* huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles / saksa keel /
* kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid
* omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut
* julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles
* suudaks aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest
* oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires
* tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes ja kirjas
* tunneks huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu
* suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2. - 6.09.
1) Sissejuhatus ainesse. Miks? Kuidas? Õppida saksa keelt. Töövahendid. Hindamine
2) Piktogramme lösen. Piktogramme erraten und Bedeutung geben.
9.-13.9.
1) L. 2. Unterhaltung. Filme. Fotos.
2) L. 2. Unterhaltung. Weil, obwohl. Kino, Fernsehen.

16.-20.9.
1) L. 2. Unterhaltung. Meinung äussern Unterhaltung. Interview, Wie finden Sie Filme? Relativpronomen,
2) L. 2. Unterhaltung. Pläne für den Abend.

23.-27.9.
1 ) L. 2. Unterhaltung. Fernsehprogramm
2) L. 2. Unterhaltung. Vorschläge machen, sich einigen.

30.9.- 4.10.
1) L. 2. Unterhaltung. Bücher, Romane
2) Einen Film, Roman, ... vorstellen
7. – 11.10
1) L. 2. Unterhaltung. Wortschatzwiederholung.
2) L. 2. Unterhaltung. Nicht einfach, aber einfach gut.

14. – 18.10
1) L. 2. Unterhaltung. Zwischenspiel.
2) L. 2. Unterhaltung. TEST
28.10 – 1.11.
1) L.3. Fit bleiben. Was passiert?
2) L.3. Fit bleiben. Tipps für Gesundheit. Genitiv

4.-8.11.
1) L.3. Fit bleiben. Radiosendung, Ein Gesundheitsgespräch mit Doktor Wirt.
2) L.3. Fit bleiben. Empfehlungen.
11.- 15. 11.
1) L.3. Fit bleiben. Futur
2) L.3. Fit bleiben. Gesund leben. Kurzstatistik.
18. – 22.11.
1) L.3. Fit bleiben. Aus der Wissenschaft. Wortschatzqiederholung.
2) L.3. Fit bleiben. TEST

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III kursuse lõpuks õpilane:
1) oskab ennast väljendada kursusel käsitletud teemadel: kino, televiisor, film, tervis, tervislikud eluviisid, soovitused, keeled, keelte õppimine, kuulsad inimesed, tsitaadid,
2) oskab eelnimetatud teemadel avaldada oma arvamust, esitada oma seisukohti, küsida ja vastata, tuua välja olulist, läbi viia ja anda ülevaate küsitlusest;
3) hääldus ja intonatsioon on korrektsed;
4) saab aru vastavasisulistest suulistest ja kirjalikest tekstidest erinevate isikute esituses, oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele;
5) kasutab õigesti kursusel läbitud grammatikamaterjali nii kõnes kui kirjas (Perfekt, Plusquamperfekt, wenn, als, weil, obwohl, siduvad asesõnad, genitiiv, passiiv)
6) oskab õppides leida abi ja täiendavat informatsiooni sõnaraamatutest, kirjandusest ja internetist.

Hindamine üles

Iga kästletud teema lõpeb KT-ga - 3 hinnet ja 1 hindeline ettekanne. Lühitööde hinded arvestatakse ümber samaväärseteks punktideks ("5"=5 punkti). Koondihnne tuleneb kogutud punktisumma suhtest maksimumpunktidesse ja vastavalt sellele hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-70%
hinne 3 - 69-45%
hinne 2 - 44-20%
hinne 1 - 19- 0%

Hindelisi töid on võimalik parandada üks kord alates töö kättesaamisest. Kõik hindelised ülesanded (nii suulised kui ka kirjalikud) tuleb sooritada. Puudumise korral on vaja materjal omandada ja puudumise tõttu sooritamata tööd järele vastata.
Hinded peavad olema parandatud kursuse viimaseks nädalaks.
Konsultatsioonid E kell 15.30-16.15 ruumis 404, järeltööd kokkuleppel.