Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 2a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ene Riis

klassiõpetaja

Kontakt: ene@oesel.edu.ee

Loodud: 1. september 2013. a. kell 23.22
Muudetud: 6. september 2013. a. kell 12.42

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Tutvustada õpilasele Saare maakonna minevikku ja tänapäeva, kultuuri, loodust ja majandust. eesmärgiks on õpilaste silmaringi avardamine, eneseanalüüsi oskuste arendamine, seoste loomine kodu, kooli ja oma kodukoha, mineviku ja tänapäeva vahel.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Puud, põõsad, rohttaimed õues ja toas
06.09 Meie kooliõue taimed
13.09 Puud koduaias
20.09 Reipalt koolipinki
27.09 Põõsad koduaias
04.10 Rohttaimed koduaias
11.10Ravimtaimed.Taimede vajalikkus ja kasulikkus.
18.10 Saaremaal kasvavad haruldased taimed lk 25, 26

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

õpilane
• väärtustab ennast ja teisi ning teab, et inimesed, nende arvamused, hinnangud ja väärtused on erinevad;
• oskab suhelda ja käituda teisi arvestades ja tehes koostööd, ning sõnastab oma tundeid ja teab, et nende väljendamiseks on erinevaid viise;
• väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet;
• teab põhilisi käitumisreegleid, arvestab neid ning kirjeldab, mis on õiglane ja ebaõiglane käitumine;
• väärtustab sõprust ja toetavaid peresuhteid armastuse ning vastastikuse toetuse allikana;
• teab, milline on tervislik eluviis ning kuidas hoida füüsilist ja vaimset tervist, ning väärtustab neid;
• mõistab oma õigust keelduda ennastkahjustavast tegevusest ning teab, kuidas ohuolukorras abi kutsuda;
• kirjeldab, mis on lapse õigused ja kohustused, mõistab vastutust oma tegude eest ning planeerib oma aega ja igapäevaseid tegevusi;
• teab, mis on perekond, kodu, kodukoht ja kodumaa, ning väärtustab neid;
• teab Eesti riigi sümboleid ja lähemaid naaberriike.

Hindamine üles

Kasutatakse kokkuvõtva hindamisena sõnalist hinnangut arvestatud (A) või mittearvestatud (MA).
Hindamine on individuaalne, arvestab iga õpilase võimeid ja arengut.
*Hinnatakse teadmisi, loovat tegevust, teadmiste ja oskuste rakendamist iseseisvas töös.
*Hindamise aluseks on õpilase areng õppetegevuse käigus, tööde õigsus, loogilisus ja lõpptulemuse kvaliteet.

Konsultatsioon on esmaspäeviti 13.00-14.00 ruumis 209.
Konsultatsioonil saad:
• Küsida õpetajalt abi või selgitusi teema kohta, mis on sulle raske.
• Teha järgi puudumise tõttu tegemata töid.
• Uuesti vastata halvasti tehtud tööd.