Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Sirje Mehik

klassiõpetaja

Kontakt: sirje.mehik@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2013. a. kell 21.16
Muudetud: 7. oktoober 2013. a. kell 19.42

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide larendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

3.09 
Pranglimine 
http://www.miksike.ee/

10.09 
naturaalarvud 
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html 

17.09 
Ümardamine 
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html 

24.09 
Kirjalik liitmine ja lahutamine 
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html 
01.10 
Arvu järgud 
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html 
08.10 
Arvestuslik töö 

15.10. 
Teisendamine 
http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks. 
Oskab kasutada arvutit töövahendina. 
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Arvuti matemaatikas saadud hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika hinnetesse. Iga veerandi lõpus toimub arvestuslik töö, kus õpilane võib kasutada kõiki tundides läbivõetud materjale. Konsultatsioon toimub neljapäeviti ruumis 308, kell 13.00-15.00 või muul ajal kokkuleppel õpetajaga.