Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reet Lasn

klassiõpetaja

Kontakt: reetv@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2013. a. kell 07.46
Muudetud: 16. oktoober 2013. a. kell 07.15

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

4.09
Pranglimine
http://miksike.ee

111.09
naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html

18.09
Ümardamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

25.09
Kirjalik liitmine ja lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

02.10
Arvu järgud
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

09.10
http://www.getwapps.com//67570237447#List=UAL000013576

16.10.
Teisendamine
http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Aine on arvestuslik (II ja IV veerandil). Arvuti matemaatikas saadud hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika hinnete hulka. Iga veerandi lõpus toimub arvestuslik töö, kus õpilane võib kasutada kõiki tundides läbivõetud materjale.