Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13155 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

C-võõrkeel (S): 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 26. august 2013. a. kell 10.49
Muudetud: 25. august 2014. a. kell 09.56

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki kas vahetusõpilaseks või puhkusereisil koos vanematega või klassiekskursioonil võib vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad vastavat võõrkeelt. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida seda juba koolieas. Tööjõuturul mängib kindlasti suurt rolli erinevate keelte oskus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1.nädal
02.09-08.09.2014
1. tund
Saksa keele õppimise tähtsusest, hääldusreeglid.
2. tund
Hääldusreeglid, saksa keele tähestik.
2. nädal
09.09-12.09.2014
1. tund
L.1 Tere tulemast Saksamaale! Kuidas on Teie nimi?
2. tund
Asesõnad ja tegusõna pööramine olevikus.
3. nädal
15.09-19.09.2014
L.2 Ma räägin saksa keelt. Dialoogid, tegusõna pööramine.
2. tund
Tegusõna olema pööramine, tv. harjutused.
4. nädal
22.09-26.09.2014
1. tund
L.3 Telefon-nimi-aadress. Numbrid 1-20
2. tund
Numbrid 20-100. Kui vana sa oled? Tv. harjutused.
5. nädal
30.09-04.10.2014
1.tund
Numbrite kordamine. Telefoninumbri, vanuse , aadressi ütlemine.
2. tund
Kordamine tööks (L. 1-3)
6. nädal
06.10-10.10.2014
1. tund
Kontrolltöö 1. (L.1-3)
7. nädal
13.10-17.10.2014
1. tund
L.4 See on auto. Määrava ja umbmäärase artikli kasutamine.
2. tund
Mis see maksab?
Härra Wiedling sõidab autoga.
8. nädal
27.10-31.11.2014
1. tund
L.4 kordamine. Tv. harjutused.
2. tund
L.5 Minu koht või Teie koht? Omastav asesõna, selle kasutamine kasutamine.
9. nädal
03.11-07.11.2014
1. tund
L.5 Omastav ases. Tv. h. Kordamine. (L.4-5)
2. tund
Kontrolltöö 2. (L.4-5)
10. nädal
10.11-14.11.2014
1.tund
L.6 Mitu perekonda. Mitmuse moodustamine. Harjutused tv.
2. tund
Nimisõna mitmus, harjutused. Omastava asesõna kasutamine.
11. nädal
17.11-21.11.2014
1. tund
L.7 Millal? Kellaajad- dialoogid.
2. tund
Kellaajad. Öeldise koht jutustavas lauses. Harjutused tv.
12. nädal
24.11-28.11.2014
1. tund
L.8 Kalender Kuud, nädalapäevad, järgarvsõna.
2. tund
Kuupäeva ütlemine, dialoogid.
13. nädal
01.12-05.12.2014
1. tund
Kordamine (L.7-8)
2. tund
Kontrolltöö 3. (L.7-8)
14. nädal.
08.12-12.12.2014
1. tund
L.9 Mis Teil on täna kavas? Modaaltegusõnade pööramine olevikus.
2. tund
L.9 Lahutatava eesliitega sõnade pööramine, harjutused.
15. nädal
15.12-19.12.2014
1. tund
L.9 Minu päevaplaan. harjutused töövihikust.
2. tund
Jõululaulud, mängud.
16. nädal
05.01-09.01.2015
1. tund
L.9 Tegusõna pööramine. Dialoogid. Harj. tv.
2. tund
Kordamine tööks.
17. nädal
12.01-16.01.2015
1. tund
Test L. 8-9
2. tund
L.10 Guten Appetit.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kümnenda klassi esimesel kursusel alustavad õpilased saksa keele kui kolmanda võõrkeele õppimist. Nad õpivad saksa keele hääldusreegleid, tähestikku, tegusõna pööramist olevikus, nimisõna käänamist ja muid gr. reegleid. Õpilased õpivad sõnu ja sõnaühendeid, lausete moodustamist. Jutustava lause kõrval õpitakse ka moodustama küsilauseid- nii küsisõnaga kui ka kas-küsimusi.
Õpilased õpivad numbreid ja nende kasutamist vanuse , sünniaja , kuupäeva, kellaaja, autonumbri, hindade jne. ütlemisel.
I kursuse lõpuks õpilased oskavad;
* öelda peast tähestikku ja täht-tähelt öelda saksa keeles oma nime
*kasutada õpitud hääldusreegleid
*rääkida endast õpitud sõnavara piires
*kasutada numbreid vanuse, kuupäeva autonumbri, kellaaja jne. ütlemiseks
*moodustada lihtsaid küsilauseid õpitud sõnavara piires
*kasutada omastavat asesõna
*pöörata tegusõna olevikus
*moodustada õpitud nimisõnade mitmust
*moodustada lühikesi dialooge
*rääkida toitudest, mida nad söövad ja mida ei armasta
*tellida sööke ja jooke

Hindamine üles

Hinne pannakse välja perioodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud või õpilane on saanud mitterahuldava hinde, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Konsultatsiooni aeg on .kolmapäeval peale 8. tundi või kokkuleppel õpetajaga.