Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Bioloogia: 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reene Kanemägi

bioloogiaõpetaja

Kontakt: reene@oesel.edu.ee

Loodud: 4. jaanuar 2011. a. kell 10.02
Muudetud: 4. jaanuar 2011. a. kell 10.27

Õppeaasta: 2010/2011

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane:
* tunneb huvi eluslooduse vastu;
* tunneb eluslooduse elemente;
* oskab süstematiseerida elusorganisme;
* suhtub austusega elusloodusesse;
* saab aru bioloogilise mitmekesisuse tähtsusest;
* teab ja oskab kasutada bioloogiateaduses kasutatavaid põhimõisteid;
* saab aru inimese eripärast loomariigis ja mõjust loodusele;
* teab, millised on tervislikud eluviisid;
* suhtub vastutustundlikult oma tervisesse;
* õpib nägema seoseid erinevate elusorganismide, eluta ja elusa looduse ning inimtegevuse ja looduslike protsesside vahel;
* teab, milline on säästlik eluviis;
* suhtub vastutustundlikult elukeskkonda;
* teab ja oskab kasutada usaldusväärseid bioloogiaalase info allikaid;
* harjutab bioloogiainformatsiooni tõepärasuse hindamist;
* harjutab bioloogiale omaste töömeetodite kasutamist;
* harjutab õpitud mõistete ja saadud teabe kasutamist hinnangute andmisel ja otsustuste tegemisel;
* tulevase elukutsevaliku huvides teab bioloogiateaduse uurimisobjekte, meetodeid ja tulemusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Taimede mitmekesisus
2. Sammaltaimed
3. Sõnajalgtaimed
4. Paljasseemnetaimed
5. Taimed looduses ja inimese elus
6. Kokkuvõttev kordamine
7. Kontrolltöö (sammal-, sõnajalg- ja paljasseemnetaimed)
8. Loomade ja taimede sarnasused ja erinevused
9. Kalad (välis- ja siseehitus)
10. Kalade kohastumised eluks vees
11. Kalade tähtsus ja mitmekesisus
12. Kontrolltöö (Kalad)
13. Kahepaiksed
14. Kahepaiksete välis- ja siseehitus
15. Kahepaiksete tähtsus looduses
16. Kahepaiksete mitmekesisus
17. Kordamine
18. III veerandi kokkuvõtted

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

oskab

* eristada elusat elutust;
* ära tunda õpitud bioloogilisi liike;
* joonistelt ära tunda organismide elundeid ja elundkondi, selgitada nende ehituse ja talitluse vahelisi seoseid;
* selgitada seoseid organismide ja keskkonna vahel;
* selgitada seoseid inimtegevuse ja looduslike protsesside vahel;
* arvestada inimtegevuse ja looduslike protsesside vahelisi seoseid otsustuste tegemisel;
* järgida tervisliku ja säästliku eluviisi põhimõtteid;
* rakendada bioloogiatundides omandatud teadmisi ja seostada neid teistest teabeallikatest saadutega;
* kasutada luupi, mikroskoopi ja teisi bioloogias enamkasutatavaid vahendeid;
* planeerida ja teha lihtsamaid bioloogilisi katseid;
* teha vaatlusi, vormistada tulemusi ja esitada neid suuliselt ja kirjalikult;
* orienteeruda õpikus ja teatmeteostes, töötada teksti ja joonistega, kasutada määrajaid;
* leida vajalikku bioloogiaalast infot kirjandusest, kasutades usaldusväärseid allikaid.

Hindamine üles

Hindamine toimub vabariiklikust hindamisjuhendist lähtuvalt. Hinnatakse tunnitööd, töövihiku täitmist, tunnis antud suulisi ja kirjalikke vastuseid. Kontrolltööde hinded lähevad samuti keskmise hinde arvutamisel arvesse.
Veerandi hinne kujuneb veerandi jooksul saadud hinnete keskmisena.