Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Bioloogia: 7a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reene Kanemägi

bioloogiaõpetaja

Kontakt: reene@oesel.edu.ee

Loodud: 14. jaanuar 2013. a. kell 08.51
Muudetud: 14. jaanuar 2013. a. kell 08.51

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

õpilane

* tunneb huvi eluslooduse vastu;
* tunneb eluslooduse elemente;
* oskab süstematiseerida elusorganisme;
* suhtub austusega elusloodusesse;
* saab aru bioloogilise mitmekesisuse tähtsusest;
* teab ja oskab kasutada bioloogiateaduses kasutatavaid põhimõisteid;

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Lindude kohastumused
2. Lindude jalad ja nokad (toitumisviis)
3. Lindude erinevad elupaigad
4. Lindude tähtsus
5. Kordamine
6. Kontrolltöö (linnud)
7. Imetajatele iseloomulikud tunnused
8. Imetajate kohastumused
9. Imetajate siseehitus
10. Imetajate tähtsus
11. Kordamine
12. Kontrolltöö (imetajad)
13. Aine- ja energiavahetuse põhijooned
14. Toit- ja toiduained
15. Erinevad toitumisviisid
16. Videofilm toitumise kohta
17. Seedimise eripärad
18. Kordamine
19. III veerandi hinded

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab:

rakendada bioloogiatundides omandatud teadmisi ja seostada neid teistest teabeallikatest saadutega;
kasutada luupi, mikroskoopi ja teisi bioloogias enamkasutatavaid vahendeid;
planeerida ja teha lihtsamaid bioloogilisi katseid;
teha vaatlusi, vormistada tulemusi ja esitada neid suuliselt ja kirjalikult;

Hindamine üles

Tundides hinnatakse tunnitööd, iseseisvaid töid, töövihiku täitmist. Veerandis kaks kontrolltööd. Veerandihinne kujuneb hinnete keskmisena.