Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12898 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 2a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Eve Sepp

klassiõpetaja

Loodud: 7. jaanuar 2013. a. kell 11.29
Muudetud: 18. jaanuar 2013. a. kell 12.12

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Tutvustada õpilasele Saare maakonna minevikku ja tänapäeva, kultuuri, loodust ja majandust. eesmärgiks on õpilaste silmaringi avardamine, eneseanalüüsi oskuste arendamine, seoste loomine kodu, kooli ja oma kodukoha, mineviku ja tänapäeva vahel.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

11.01. Minu 2. veerandi viimane koolinädal, jõulud, aastavahetus ja vaheaeg.

EESTI
18.01. Elu muistses Eestis. Kiviaeg. KL2. lk. 16- 17
25.01. Elu muistses Eestis. Pronksiaeg. KL3. lk. 26- 29
01.02. Elu muistses Eestis. Rauaaeg. KL3 lk. 30- 31
08.02. Eestimaa esimesed linnad. Pealinn Tallinn. KL3 lk. 50- 58
15.02. eestimaa loodus ja inimene. KL3 lk. 63- ....
22.02. EV sünnipäev
01.03. naaberriigid
08.03. kuulsad inimesed
15.03. kokkuvõte

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane
1) väärtustab ennast ja teisi ning teab, et inimesed, nende arvamused, hinnangud ja väärtused on erinevad;
2) oskab suhelda ja käituda teisi arvestades ja tehes koostööd, ning sõnastab oma tundeid ja teab, et nende väljendamiseks on erinevaid viise;
3) väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet;
4) teab põhilisi käitumisreegleid, arvestab neid ning kirjeldab, mis on õiglane ja ebaõiglane käitumine;
5) väärtustab sõprust ja toetavaid peresuhteid armastuse ning vastastikuse toetuse allikana;
6) teab, milline on tervislik eluviis ning kuidas hoida füüsilist ja vaimset tervist, ning väärtustab neid;
7) mõistab oma õigust keelduda ennastkahjustavast tegevusest ning teab, kuidas ohuolukorras abi kutsuda;
8) kirjeldab, mis on lapse õigused ja kohustused, mõistab vastutust oma tegude eest ning planeerib oma aega ja igapäevaseid tegevusi;
9) teab, mis on perekond, kodu, kodukoht ja kodumaa, ning väärtustab neid;
10) teab Eesti riigi sümboleid ja lähemaid naaberriike.

Hindamine üles

Kasutatakse kokkuvõtva hindamisena sõnalist hinnangut arvestatud (A) või mittearvestatud (MA).
Hindamine on individuaalne, arvestab iga õpilase võimeid ja arengut.
*Hinnatakse teadmisi, loovat tegevust, teadmiste ja oskuste rakendamist iseseisvas töös.
*Hindamise aluseks on õpilase areng õppetegevuse käigus, tööde õigsus, loogilisus ja lõpptulemuse kvaliteet.
Konsuldatsioon teisipäeviti 13.00 ruumis 207