Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Bioloogia: 9a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reene Kanemägi

bioloogiaõpetaja

Kontakt: reene@oesel.edu.ee

Loodud: 7. jaanuar 2013. a. kell 09.36
Muudetud: 6. jaanuar 2014. a. kell 15.39

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

# saab aru bioloogilise mitmekesisuse tähtsusest;
# teab ja oskab kasutada bioloogiateaduses kasutatavaid põhimõisteid;
# saab aru inimese eripärast loomariigis ja mõjust loodusele;
# teab, millised on tervislikud eluviisid;
# suhtub vastutustundlikult oma tervisesse;
# õpib nägema seoseid erinevate elusorganismide, eluta ja elusa looduse ning inimtegevuse ja looduslike protsesside vahel;
# teab, milline on säästlik eluviis;
# suhtub vastutustundlikult elukeskkonda;
# teab ja oskab kasutada usaldusväärseid bioloogiaalase info allikaid;
# harjutab bioloogiainformatsiooni tõepärasuse hindamist;
# harjutab bioloogiale omaste töömeetodite kasutamist;
# harjutab õpitud mõistete ja saadud teabe kasutamist hinnangute andmisel ja otsustuste tegemisel;
# tulevase elukutsevaliku huvides teab bioloogiateaduse uurimisobjekte, meetodeid ja tulemusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Inemese ainevahetus
2. Toitained ja toiduained
3. Seedeelundkonna ehitus
4. Seedenäärmete ja seedeensüümide tähtsus
5. Imendumine ja imendumise tähtsus
6. Videofilm "Seedimise masinavärk"
7. Kontrolltöö (Seedimine)
8. Erituselundid ja eritamine
9. Inimese suguelundkond
10. Viljastumine
11. Loote areng
12. Videofilm "Ema üsas"
13. Inimese areng sünnist surmani
14. Kontrolltöö (Sigimine)
15. Pärilikkuse alused
16. Soo määramine
17. Monohübriidne ristamine
18. Geneetika ülesanded

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

oskab

* eristada elusat elutust;
* ära tunda õpitud bioloogilisi liike;
* joonistelt ära tunda organismide elundeid ja elundkondi, selgitada nende ehituse ja talitluse vahelisi seoseid;
* selgitada seoseid organismide ja keskkonna vahel;
* selgitada seoseid inimtegevuse ja looduslike protsesside vahel;
* arvestada inimtegevuse ja looduslike protsesside vahelisi seoseid otsustuste tegemisel;
* järgida tervisliku ja säästliku eluviisi põhimõtteid;
* rakendada bioloogiatundides omandatud teadmisi ja seostada neid teistest teabeallikatest saadutega;
* kasutada luupi, mikroskoopi ja teisi bioloogias enamkasutatavaid vahendeid;
* planeerida ja teha lihtsamaid bioloogilisi katseid;

Hindamine üles

Hindamine vastavalt vabariiklikule hindamisjuhendile. Veerandi hinne kujuneb saadud hinnete keskmisena. Hinnatakse kontrolltöid, tunnikontrolle, iseseisvaid töid, töövihiku täitmist, õpilase vihikut