Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kristel Paju

klassiõpetaja

Kontakt: kristel.paju@oesel.edu.ee

Loodud: 6. jaanuar 2013. a. kell 19.52
Muudetud: 28. august 2014. a. kell 09.18

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

08.01
loogika - sudoku
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&cat=22&game=3953&page=1

naturaalarvude võrdlemine
http://www.quia.com/rr/362351.html

15.01
loogika - trips-traps-trull
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&game=4151&cat=22&page=0

loogika mäng - kalliskivijaht
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&cat=22&game=4155&page=0

noolemäng – peast arvutamine
http://www.cirkus.ee/nool/

22.01
naturaalarvude jagamine
http://www.thatquiz.org/tq-1/?-jg08-lk-nk-p0

29.01
harilik murd
http://phet.colorado.edu/en/simulation/build-a-fraction

http://www.kidsnumbers.com/turkey-terminator-math-game.php

05.02
Teisenda harilik murd kümnendmurruks
http://pedja.edu.ee/~mare/matem/harjutused/5_kymnend.htm


12.02
mõõtühikute teisendamine
http://arhiiv.koolielu.ee/pages.php/03020102?txtid=228

19.02
Geomeetria- joontepesa
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&cat=22&game=3955&page=0

26.02
geomeetrilised kujundid
http://matemaatika.edu.ee/sisu/0030/index.html

05.03
klotsimäng – tähelepanu arendamine
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&cat=22&game=4129&page=0

12.03
roomanumbrid
http://www.infoplease.com/math/roman-numeral-game.html?level=1

http://www.infoplease.com/math/roman-numeral-game.html?level=2

http://www.infoplease.com/math/roman-numeral-game.html?level=3

12.03
Arvestuslik töö

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Arvuti matemaatikas pannakse poolaasta hinne. Iga veerandi lõpus toimub arvestuslik töö, kus õpilane võib kasutada kõiki tundides läbivõetud materjale. Hindenormid:
Hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust,
hindega „4” 75–89%,
hindega „3” 50–74%,
hindega „2” 20–49%,
hindega „1” 0–19%.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.

Samuti teeb õpetaja märkmeid ja hinne pannakse veerandi jooksul tunnitöö eest.
Hinne "5" õpilane töötab täiesti iseseisvalt
Hinne "4"" õpilane vajab mõningast õpetajapoolset abi
Hinne "3" õpilane vajab õpetaja korduvat tööle suunamist

Konsultatsioon neljapäeviti kell 14.00-15.00 ruumis 407.