Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kristel Paju

klassiõpetaja

Kontakt: kristel.paju@oesel.edu.ee

Loodud: 2. november 2012. a. kell 09.33
Muudetud: 28. august 2014. a. kell 09.19

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist,
rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-,
majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
Kordamine.Kivikirikud ja linnused Eestis ja Saaremaal õ lk 44-47,koduloo tv lk 35

II nädal
Hansa aeg,elu keskaegses linnas õ lk 58-61

III nädal
Keskaeg,hansalinnad,rühmatöö

IV nädal
Kuidas Eesti rahvas lugema õppis,esimesed kooliraamatud,kirikuõpetajate tegevus õ lk 64-65,82-84

V nädal
"Kalevipoeg",Esimesed eestlased Tartu ülikoolis.õ lk 90-93

VI nädal
Rahvakalender.Rahvalaulud õ lk 94-97

VII nädal
Talurahva elu XIX saj,nimede panemine

VIII nädal
Kordamine;Talurahva riietus ja toit õ lk 102-105

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
tunneb kohalikke looduslikke vaatamisväärsusi, matkaradu;
teab olulisemaid kohalikke majandus- ja tööstusobjekte;
tunneb kohalikku murret, teab selle keelelisi erisusi;
tunneb kohalikku päritolu vanasõnu, kõne käände, rahvalaule, muistendeid;
väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombes tikku, omakultuuri;
teab kohaliku päritoluga kirjanikke, kunstnikke, muusi kuid ja nende loomingut,
väärtustab oma kodupaika ja selle tundmist;
tunneb huvi oma paikkonna kultuuri ja sealt pärit kirjanike loomingu vastu;
tunneb kohalikke kultuuritraditsioone (käsitöö, rahvarõivad; külakultuur, laulu- ja tantsupeod);
oskab hankida koduloolist teavet eri allikate st (sh turismiinfo), seda korrastada;
oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamis väärsusi klassi/kooli külalistele.
Hinnatakse töölehti, rühmatööd ja vihiku täitmist. Kõik tööd on võrdse kaaluga. Kokkuvõtva hinde saab esimese poolaasta lõpuks arvestades kõiki 1. ja 2. veerandi jooksul

Hindamine üles

Hinnatakse töölehti, rühmatööd ja vihiku täitmist. Kõik tööd on võrdse kaaluga. Kokkuvõtva hinde saab esimese poolaasta lõpuks arvestades kõiki 1. ja 2. veerandi jooksul saadud hindeid.

Hinne ,,5" pannakse 90 -100% punktisummast
,,4" ,, 75 - 89% ,,
,,3" ,, 50 - 74% ,,
,,2" ,, 18 -49% ,,
,,1" ,, alla 18% ,,

Kui hindeline töö on esitamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd ei esitata.

Konsultatsioon toimub esmaspäeviti ruumis 407 kell 14.00. - 15.00 või muul ajal kokkuleppel õpetajaga. Järelvastamine kokkuleppel õpetajaga, järele saab vastata 10 õppepäeva jooksul pärast töö kättesaamist. Enne järelvastamist peab õpilane esitama ebaõnnestunud töö kohta nõuetekohase vigade paranduse.