Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kristel Paju

klassiõpetaja

Kontakt: kristel.paju@oesel.edu.ee

Loodud: 30. oktoober 2012. a. kell 13.12
Muudetud: 28. august 2014. a. kell 09.21

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

01.11
Algebra pusle
http://www.mathplayground.com/algebra_puzzle.html

08.11
Sudoko
http://www.jigsawdoku.com/

15.11
Kaartidest raam - nuputamine
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-15591022d833f401f8461809b9efbdeba6c6d298

22.11
Aritmeetika
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-a3ec5ec725ec592d50ec4f42d182ee2c3c5fe773

29.11
Silmamõõdumäng
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-94f040dc61e2825c6bc7e9cdc249994cf7c77ce0

06.12
Jaguvuse tunnused
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

13.12
Naturaalarvude lahutamine algteguriteks
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

20.12
Arvestuslik töö

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Arvuti matemaatikas pannakse poolaasta hinne. Iga veerandi lõpus toimub arvestuslik töö, kus õpilane võib kasutada kõiki tundides läbivõetud materjale. Hindenormid:
Hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust,
hindega „4” 75–89%,
hindega „3” 50–74%,
hindega „2” 20–49%,
hindega „1” 0–19%.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.

Samuti teeb õpetaja märkmeid ja hinne pannakse veerandi jooksul tunnitöö eest.
Hinne "5" õpilane töötab täiesti iseseisvalt
Hinne "4"" õpilane vajab mõningast õpetajapoolset abi
Hinne "3" õpilane vajab õpetaja korduvat tööle suunamist