Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kristel Paju

klassiõpetaja

Kontakt: kristel.paju@oesel.edu.ee

Loodud: 3. september 2012. a. kell 13.33
Muudetud: 28. august 2014. a. kell 09.19

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

6.09.
Pranglimine
http://miksike.ee

13.09.
naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html

20.09.
Ümardamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

27.09.
Kirjalik liitmine ja lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

4.10.
Arvu järgud
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

11.10
Teisendamine
http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm

18.10.
Arvestuslik töö

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Arvuti matemaatikas pannakse poolaasta hinne. Iga veerandi lõpus toimub arvestuslik töö, kus õpilane võib kasutada kõiki tundides läbivõetud materjale. Hindenormid:
Hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust,
hindega „4” 75–89%,
hindega „3” 50–74%,
hindega „2” 20–49%,
hindega „1” 0–19%.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata. Tööd saab järele vatata esmaspäeviti alates 14.00st arvutiklassis, eelnevalt õpetajaga kokku leppides.

Samuti teeb õpetaja märkmeid ja hinne pannakse veerandi jooksul tunnitöö eest.
Hinne "5" õpilane töötab täiesti iseseisvalt
Hinne "4"" õpilane vajab mõningast õpetajapoolset abi
Hinne "3" õpilane vajab õpetaja korduvat tööle suunamist