Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Bioloogia: 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reene Kanemägi

bioloogiaõpetaja

Kontakt: reene@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2012. a. kell 11.37
Muudetud: 29. august 2012. a. kell 11.37

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane:

saab aru bioloogilise mitmekesisuse tähtsusest;
teab ja oskab kasutada bioloogiateaduses kasutatavaid põhimõisteid;
saab aru inimese eripärast loomariigis ja mõjust loodusele;
teab, millised on tervislikud eluviisid;
suhtub vastutustundlikult oma tervisesse;
õpib nägema seoseid erinevate elusorganismide, eluta ja elusa looduse ning inimtegevuse ja looduslike protsesside vahel;
teab, milline on säästlik eluviis;
suhtub vastutustundlikult elukeskkonda;
teab ja oskab kasutada usaldusväärseid bioloogiaalase info allikaid;
harjutab bioloogiainformatsiooni tõepärasuse hindamist;
harjutab bioloogiale omaste töömeetodite kasutamist;
harjutab õpitud mõistete ja saadud teabe kasutamist hinnangute andmisel ja otsustuste tegemisel;
tulevase elukutsevaliku huvides teab bioloogiateaduse uurimisobjekte, meetodeid ja tulemusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03.09-07.09
1. Rakk. Raku ehitus
2. Nahk. Naha ehitus. Videofilm "Nahk"

10.09-14.09
1. Luude ehitus ja koostis
2. Luustik, luude nimetused

17.09-21.09
1. Videofilm "Luustik"
2. Lihased

24.09-28.09
1. Vereringe, vere koostis
2. Südame ehitus

01.10-05.10
1. Videofilm "Süda"
2. Immunsüsteem


08.10-12.10
1. Hingamiselundkond
2. Sisenõrenäärmed

15.10-19.10

1. Videofilm "Bioloogiline kell"
2. Kokkuvõtted I veerandist
2.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Põhikooli lõpetaja teab

* elu tunnuseid ja organisatsioonitasemeid;
* raku üldist ehitust ja talitlust;
* organismide ehitust, peamisi talitluslikke protsesse ja elutegevuse iseärasusi;
* tuntumaid organismirühmi;
* seoseid ja erinevusi organismirühmade vahel;
oskab

* eristada elusat elutust;
* ära tunda õpitud bioloogilisi liike;
* joonistelt ära tunda organismide elundeid ja elundkondi, selgitada nende ehituse ja talitluse vahelisi seoseid;

Hindamine üles

Veerandis toimuvad tunnikontrollid ja töövihiku täitmise hindamine. Veerandihinne moodustub hinnete keskmisena

konsultatsioonitund nelajapäeval 15:00-16:00 klassis 105