Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Bioloogia: 11a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reene Kanemägi

bioloogiaõpetaja

Kontakt: reene@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2012. a. kell 10.58
Muudetud: 29. august 2012. a. kell 10.58

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi lõpetaja teab

* bioloogiateaduses kasutatavaid põhimõisteid;
* elu tunnuseid ja organiseerituse tasemeid;
* organismide keemilist koostist, ehitust ja talitlust;
* ainevahetuslikke põhiprotsesse;
* paljunemise ja arengu peamisi seaduspärasusi;
* pärilikkuse olemust ja selle molekulaarseid aluseid;
* elu tekke hüpoteese ja bioevolutsiooni seaduspärasusi;
* organismidevahelisi suhteid ja seoseid keskkonnaga;
* bioloogilisi teadmisi ja oskusi nõudvaid elukutseid;

mõistab

* eluslooduse mitmekesisuse säilitamise tähtsust;
* tervise tähtsust, tunneb vastutust oma tervise seisundi eest;
* inimese vastutust looduskeskkonna kasutamisel ja muutmisel;
* elukeskkonda säästliku suhtumise vajadust;

oskab

* kasutada bioloogiateaduses olulisemaid mõisteid ning töömeetodeid;
* püstitada ja lahendada bioloogiaalaseid probleeme, selleks vajadusel eksperimente või katseid tehes;
* leida erinevatest teabeallikatest vajalikku bioloogiaalast informatsiooni ning hinnata selle tõesust;
* seostada bioloogiaalaseid teadmisi varemõpituga ning teiste ainevaldkondadega;
* hinnata massiteabevahendites esitatava bioloogiaalase info tõesust;
* rakendada bioloogiakursuses õpitut igapäevases elus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Sissejuhatus ainesse. Vajalikud õppevahendid
2. Elusale iseloomulikud tunnused
3. Elu organiseerituse tasemed
4. Teaduslik uurimismeetod

5. Organismide keemiline koostis (anorgaanilised ained rakus)
6. Süsivesikud. ehitus, klassifikatsioon
7. Süsivesikute tähtsus/biofunktsioonid
8. Lipiidid
9. Valgud
10 Nukleiinhapped
11. Kordamine
12. Kontrolltöö

13. Rakuteooria kujunemine
14. Eeltuumse ja päristuumse rahu võrdlus
15. Rakuorganellid
16. Rakuorganellid
17. Kordamine
18. Kontrolltöö

19. Seened
20. Bakterite ehitus
21. Bakterite tähtsus

22. Organismi aine- ja energiavahetus
23. Glükolüüs
24. Tsitraaditsükkel
25. Fotosüntees
26. Fotosünteesi tähtsus
27. Kordamine
28. Kontrolltöö

29. Organismide paljunemine ja areng
30. Mittesuguline ja suguline paljunemine
31. Mitoos
32. Meioos
33. Mitoosi ja meioosi võrdlus
34. Kordamine
35. Kordamine. Kokkuvõtted.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Gümnaasiumi lõpetaja teab

* bioloogiateaduses kasutatavaid põhimõisteid;
* elu tunnuseid ja organiseerituse tasemeid;
* organismide keemilist koostist, ehitust ja talitlust;
* ainevahetuslikke põhiprotsesse;
* paljunemise ja arengu peamisi seaduspärasusi;
* pärilikkuse olemust ja selle molekulaarseid aluseid;
* elu tekke hüpoteese ja bioevolutsiooni seaduspärasusi;
* organismidevahelisi suhteid ja seoseid keskkonnaga;
* bioloogilisi teadmisi ja oskusi nõudvaid elukutseid;

mõistab

* eluslooduse mitmekesisuse säilitamise tähtsust;
* tervise tähtsust, tunneb vastutust oma tervise seisundi eest;
* inimese vastutust looduskeskkonna kasutamisel ja muutmisel;
* elukeskkonda säästliku suhtumise vajadust;

oskab

* kasutada bioloogiateaduses olulisemaid mõisteid ning töömeetodeid;
* püstitada ja lahendada bioloogiaalaseid probleeme, selleks vajadusel eksperimente või katseid tehes;
* leida erinevatest teabeallikatest vajalikku bioloogiaalast informatsiooni ning hinnata selle tõesust;
* seostada bioloogiaalaseid teadmisi varemõpituga ning teiste ainevaldkondadega;
* hinnata massiteabevahendites esitatava bioloogiaalase info tõesust;
* rakendada bioloogiakursuses õpitut igapäevases elus.

Hindamine üles

Poolaastas 4 kontrolltööd. Poolaasta hinne kujuneb kontrolltööde keskmise hindena, samuti arvestatakse kontrolltööde eest saadus punkte

Konsultatsiooniaeg neljapäeval 15:00-16:00 klassis 105