Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Bioloogia: 7a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reene Kanemägi

bioloogiaõpetaja

Kontakt: reene@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2012. a. kell 10.51
Muudetud: 29. august 2012. a. kell 10.51

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

õpilane

* tunneb huvi eluslooduse vastu;
* tunneb eluslooduse elemente;
* oskab süstematiseerida elusorganisme;
* suhtub austusega elusloodusesse;
* saab aru bioloogilise mitmekesisuse tähtsusest;
* teab ja oskab kasutada bioloogiateaduses kasutatavaid põhimõisteid;

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03.09- Teadus. Bioloogia ja sellega seotud teadusharud
05.09- Erinevad uurimismeetodid
10.09- Organismide rakuline ehitus
12.09- Elusloodust iseloomustavad tunnused (ainevah., muutlikkus, paljunemine, jne)
17.09- Kokkuvõttev kordamine
19.09- Kontrolltöö (elusale iseloomulikud tunnused, uurimismeetodid)
24.09- Selgroogsed ja selgrootud loomad
26.09- Kalade tunnused
01.10- Kalade tähtsus
03.10- Kahepaiksete tunnused
08.10- Kahepaiksete tähtsus
15.10- Praktiline töö- meeled
17.10- I veerandi kokkuvõtted

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab:

rakendada bioloogiatundides omandatud teadmisi ja seostada neid teistest teabeallikatest saadutega;
kasutada luupi, mikroskoopi ja teisi bioloogias enamkasutatavaid vahendeid;
planeerida ja teha lihtsamaid bioloogilisi katseid;
teha vaatlusi, vormistada tulemusi ja esitada neid suuliselt ja kirjalikult;

Hindamine üles

Tundides hinnatakse tunnitööd, iseseisvaid töid, töövihiku täitmist. Veerandis ka üks kontrolltöö. Veerandihinne kujuneb hinnete keskmisena.

Konsultatsioon neljapäeviti 15:00-16:00 klassis 105.