Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 22. august 2012. a. kell 10.04
Muudetud: 12. november 2012. a. kell 11.46

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki kas vahetusõpilaseks või puhkusereisil koos vanematega või klassiekskursioonil võib vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad vastavat võõrkeelt. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida seda juba koolieas. Tööjõuturul mängib kindlasti suurt rolli erinevate keelte oskus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1.nädal
03.09-07.09.2012
1. tund
Saksa keele õppimise tähtsusest, hääldusreeglid.
2. tund
Hääldusreeglid, saksa keele tähestik.
2. nädal
10.09-14.09.2012
1. tund
L.1 Tere tulemast Saksamaale! Kuidas on Teie nimi?
2. tund
Asesõnad ja tegusõna pööramine olevikus.
3. nädal
17.09-21.09.2012
L.2 Ma räägin saksa keelt. Dialoogid, tegusõna pööramine.
2. tund
Tegusõna olema pööramine, tv. harjutused.
4. nädal
24.09-28.09.2012
1. tund
L.3 Telefon-nimi-aadress. Numbrid 1-20
2. tund
Numbrid 20-100. Kui vana sa oled? Tv. harjutused.
5. nädal
01.10 -05.10.2012
1.tund
Numbrite kordamine. Telefoninumbri, vanuse , aadressi ütlemine.
2. tund
Kordamine tööks (L. 1-3)
6. nädal
08.10 -14.12.2012
1. tund
Kontrolltöö 1. (L.1-3)
7. nädal
15.10 -19.10.2012
1. tund
L.4 See on auto. Määrava ja umbmäärase artikli kasutamine.
2. tund
Mis see maksab?
Härra Wiedling sõidab autoga.
8. nädal
29.10 - 02.11.2012
1. tund
L.4 kordamine. Tv. harjutused.
2. tund
L.5 Minu koht või Teie koht? Omastav asesõna, selle kasutamine kasutamine.
9. nädal
05.11 - 09.11.2012
1. tund
L.5 Omastav ases. Tv. h. Kordamine. (L.4-5)
2. tund
Kontrolltöö 2. (L.4-5)
10. nädal
12.11-16.11.2012
1.tund
L.6 Mitu perekonda. Mitmuse moodustamine. Harjutused tv.
2. tund
Nimisõna mitmus, harjutused. Omastava asesõna kasutamine.
11. nädal
19.11-23.11.2012
1. tund
L.7 Millal? Kellaajad- dialoogid.
2. tund
Kellaajad. Öeldise koht jutustavas lauses. Harjutused tv.
12. nädal
26.11-30.12.2012
1. tund
L.8 Kalender Kuud, nädalapäevad, järgarvsõna.
2. tund
Kuupäeva ütlemine, dialoogid.
13. nädal
03.12-07.12.2012
1. tund
Kordamine (L.7-8)
2. tund
Kontrolltöö 3. (L.7-8)
14. nädal.
10.12-14.12.2012
1. tund
L.9 Mis Teil on täna kavas? Modaaltegusõnade pööramine olevikus.
2. tund
L.9 Lahutatava eesliitega sõnade pööramine, harjutused.
15. nädal
17.12 - 21.12.2012
1. tund
L.9 Minu päevaplaan. harjutused töövihikust.
2. tund
Jõululaulud, mängud.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kümnenda klassi esimesel kursusel alustavad õpilased saksa keele kui kolmanda võõrkeele õppimist. Nad õpivad saksa keele hääldusreegleid, tähestikku, tegusõna pööramist olevikus, nimisõna käänamist ja muid gr. reegleid. Õpilased õpivad sõnu ja sõnaühendeid, lausete moodustamist. Jutustava lause kõrval õpitakse ka moodustama küsilauseid- nii küsisõnaga kui ka kas-küsimusi.
Õpilased õpivad numbreid ja nende kasutamist vanuse , sünniaja , kuupäeva, kellaaja, autonumbri, hindade jne. ütlemisel.
I kursuse lõpuks õpilased oskavad;
* öelda peast tähestikku ja täht-tähelt öelda saksa keeles oma nime
*kasutada õpitud hääldusreegleid
*rääkida endast õpitud sõnavara piires
*kasutada numbreid vanuse, kuupäeva autonumbri, kellaaja jne. ütlemiseks
*moodustada lihtsaid küsilauseid õpitud sõnavara piires
*kasutada omastavat asesõna
*pöörata tegusõna olevikus
*moodustada õpitud nimisõnade mitmust
*moodustada lühikesi dialooge

Hindamine üles

Hindamine ülesHinne pannakse välja periodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud või õpilane on saanud mitterahuldava hinde, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Järelvastamine teisipäeval 15.30-16.30. Vajalik eelnev registreerimine.