Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 12a_keelegrupp, 12b_keelegrupp, 12c_keelegrupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 16. jaanuar 2012. a. kell 22.37
Muudetud: 16. jaanuar 2012. a. kell 22.37

Õppeaasta: 2011/2012

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, VI kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
* huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles / saksa keel /
* kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid
* omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut
* julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles
* suudaks aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest
* oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires
* tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes ja kirjas
* tunneks huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu
* suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

16. - 20.1
1) Essen und Trinken
2) Essen und Trinken
23.-27.1
1) Essen und Trinken
2) Essen und Trinken
30.1- 3.2.
1) Essen und Trinken
2) Essen und Trinken
6.-10.2
1) Freizeit
2) Freizeit
13.-17.2.
1) Freizeit
2) Freizeit
20.-23)
1) Freizeit
2) Freizeit
27.2.-2.3.
1) Freizeit
2) Freizeit
5.-9.3.
1) Wohnen
2) Wohnen
12.-16.3.
1) Wohnen
2) Wohnen
26. - 30.3.
1) Wohnen
2) Wohnen
2.-5.4.
1) Wohnen
2) Wohnen
9.-13.4.
1) Wohnen
2)Wohnen
16. -20.4.
1) Krankheit
2) Krankheit
23.-27.4.
1) Wiederholung
2) Wiederholung

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kursuse lõppedes toitu osta, tellida, kirjeldada, toime tulla restoranis ka kelnerina, tunneb toiduaineid ja jooke, oskab osta ja müüa, tunneb vastavat sõnavara ja vajalikke lausestruktuure, oskab kirjeldada korterit ja korteri/ maja sisustust, määblit, oskab väljendada oma arvamust, oskab kirjutada kuulutuse korteri otsimiseks, ostmiseks, oskab sõlmida üüri- või ostu-müügilepingut, oskab kirjeldada elamistigimusi, oskab kirjeldada erinevaid vaba aja tegevusi, soovitada neid teistele rääkida telesaadetest ja meelelahutusprogrammidest; oskab koostada korrektseid lauseid õpitud sõnavar piires, tunneb ja kasutab modaalverbe, moodustab erinevat tüüpi küsimusi, oskab kirjutada avaldust, tunneb kirja formaalsusi ja oskab kirjutada lõhikese kirja.
saab aru vastavateemalistest kuulamisülesannetest ja reageerib vastavalt kuuldule

Hindamine üles

Kursuse jooksul teeb õpilane testi L.5 sõnavara ja grammatika kohta, hindelisi minidialooge, kirjutab lühikirja ja müügikuulutuse, ostunimekirja, koostab päevakava. Lühitööde hinded (mitte rohkem kui 3 tunni materjal) arvestatakse ümber samaväärseteks punktideks ("5"=5 punkti, „4“-4 punkti). Koondhinne tuleneb kogutud punktisumma suhtest maksimumpunktidesse ja vastavalt sellele on hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-70%
hinne 3 - 69-45%
hinne 2 - 44-20%
hinne 1 - 19- 0%

Hindelisi töid on võimalik parandada üks kord alates töö kättesaamisest 10 päeva jooksul. Kõik hindelised ülesanded (nii suulised kui ka kirjalikud) ei pea olema ilmtingimata sooritatud, sest hinne kujuneb vastavalt kogutud punktisummale (vastavalt selllele, mitu protsenti moodustavad kogutud punktid võimalikust maksimumist). Puudumise korral on soovitatav materjal omandada ja puudumise tõttu sooritamata tööd järele vastata.
Hinded saab parandada kuni kursuse viimase nädalani.
Konsultatsioonid K kell 15.45-16.30 ruumis 404, järeltööd kokkuleppel õpetajaga.