Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 16. jaanuar 2012. a. kell 22.29
Muudetud: 16. jaanuar 2012. a. kell 22.29

Õppeaasta: 2011/2012

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
* huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles / saksa keel/
* kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid
* omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut
* julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles
* suudaks aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest
* oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires
* tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes ja kirjas
* tunneks huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu
* suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

16. - 20.1
1) Essen und Trinken
2) Essen und Trinken
23.-27.1
1) Essen und Trinken
2) Essen und Trinken
30.1- 3.2.
1) Essen und Trinken
2) Essen und Trinken
6.-10.2
1) Freizeit
2) Freizeit
13.-17.2.
1) Freizeit
2) Freizeit
20.-23)
1) Freizeit
2) Freizeit
27.2.-2.3.
1) Freizeit
2) Freizeit
5.-9.3.
1) Wohnen
2) Wohnen
12.-16.3.
1) Wohnen
2) Wohnen
26. - 30.3.
1) Wohnen
2) Wohnen
2.-5.4.
1) Wohnen
2) Wohnen
9.-13.4.
1) Wohnen
2)Wohnen
16. -20.4.
1) Krankheit
2) Krankheit
23.-27.4.
1) Krankheit
2) Krankheit
__________________________________________
30.4. - 4.5.
1) Krankheit
2) Krankheit
7.-11.5.
1) Krankheit
2) Krankheit
14.-18.5.
1) Krankheit
2) Krankheit
21.-25.5.
1) Wiederholung
2) Wiederholung

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II kursuse lõpuks õpilane:
1)tunneb hääldusreegleid ja kasutab neid;
2) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat suulist teksti;
3) tunneb ära tekstidest, monoloogidest ja dialoogidest tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure;
4) oskab kasutada õpitud sõnavara ja keelestruktuure lausete ja minidialoogide koostamiseks;
5) oskab tellida toitu ja teenindada, osta, küsida toidu omaduste kohta, oskab kirjeldada oma eluruume, sisustust, rääkida vabast ajast, erinevatest tegevustest, tunneb kella ja oskab seda kasutada kokkulepete sõlmimiseks, tunneb kehaosi, probleeme ja tervisehädasid, kaebusi.
6) oskab esitada küsimusi ja neile vastata;
7) oskab lugeda võõraid tekste;
8) omab algteadmisi keeleteadmistest: tunneb modaalverbe, nende pööramist, kasutab lausetes, teab nimisõnade sugu, oskab pöörata olevikus tegusõna, tunneb nominatiivi ja akkusatiivi, oskab eitada nimisõnu ja tegevusi, omadusi, moodustab mitmust, teab eessõnu akkusatiivi ja daativiga.

Hindamine üles

II kursuse hinde kujundamine: 2 testi sõnavarale (L3, L4), dialoogid, lühitestid – lühitestid on maksimaalselt 5 punkti väärtuses, mis annab punkti summaga samavöörse hinde. Perioodi hinde saamiseks liidetakse kogutud punktid, nende protsentuaalne osa maksimaalsest võimalikust annab kokkuvõtva hinde vastavalt
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19 - 0%

Puudulikele töödele on üks järeltöö võimalus 10 päeva jooksul alates töö kättesaamisest. Esitamata tööd või tegemata kontroltööd kajastuvad eKoolis nullina. Pärast töö positiivset sooritamist asendub "0" hindega. Kui perioodi lõpus on töö sooritamata, asendub "0" hindega "1". Puudumiste korral on vaja vastav materjal omandada ja sel ajal tehtud hindelised ülesanded sooritada.
Hindamisnormid:
Konsultasioonid K. kell 15.45-16.30ruumis 404, järeltööd kokkuleppel.