Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Bioloogia: 12a, 12c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reene Kanemägi

bioloogiaõpetaja

Kontakt: reene@oesel.edu.ee

Loodud: 13. jaanuar 2012. a. kell 11.15
Muudetud: 13. jaanuar 2012. a. kell 11.20

Õppeaasta: 2011/2012

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, IV kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane teab:

-rakendusbioloogia rakendusvõimalusi,
-geenitehnoloogia edusamme,
-inimese põhilisi elundkondi,
-elundkondade talitlust,
-elundkondade tähtsust
-oskab lugeda ja tõlgendada erinevaid jooniseid

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1.nädal
Rakendusbioloogia

2.nädal
Geenitehnoloogia

3.nädal
Vereringeelundkond ja hingamine

4. nädal
Immuunsüsteem ja hingamine.

5.nädal
Seedeelundkond
Kordamine

6.nädal
Kontrolltöö

7.nädal
Erituselundkond ja suguelundkond

8.nädal
Geneetika ülesanded
Kordamine

9.nädal
Kontrolltöö

10.nädal
Tugi- ja liikumiselundkond

11.nädal
Inimene kui teised imetajad
Termoreguletsioon

12.nädal
Süstemaatika
Kordamine

13.nädal
Üldistav kordamine
Kontrolltöö

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Gümnaasiumi lõpetaja teab

* bioloogiateaduses kasutatavaid põhimõisteid;
* elu tunnuseid ja organiseerituse tasemeid;
* organismide keemilist koostist, ehitust ja talitlust;
* ainevahetuslikke põhiprotsesse;
* paljunemise ja arengu peamisi seaduspärasusi;
* pärilikkuse olemust ja selle molekulaarseid aluseid;
* elu tekke hüpoteese ja bioevolutsiooni seaduspärasusi;
* organismidevahelisi suhteid ja seoseid keskkonnaga;
* bioloogilisi teadmisi ja oskusi nõudvaid elukutseid;

mõistab

* eluslooduse mitmekesisuse säilitamise tähtsust;
* tervise tähtsust, tunneb vastutust oma tervise seisundi eest;
* inimese vastutust looduskeskkonna kasutamisel ja muutmisel;
* elukeskkonda säästliku suhtumise vajadust;

oskab

* kasutada bioloogiateaduses olulisemaid mõisteid ning töömeetodeid;
* püstitada ja lahendada bioloogiaalaseid probleeme, selleks vajadusel eksperimente või katseid tehes;
* leida erinevatest teabeallikatest vajalikku bioloogiaalast informatsiooni ning hinnata selle tõesust;
* seostada bioloogiaalaseid teadmisi varemõpituga ning teiste ainevaldkondadega;
* hinnata massiteabevahendites esitatava bioloogiaalase info tõesust;
* rakendada bioloogiakursuses õpitut igapäevases elus.

Hindamine üles

Poolaastas 3 kontrolltööd, lisaks jooksvad hinded. Kursusehinne kujuneb hinnete keskmisena