Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12095 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

Bioloogia: 11a, 11b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reene Kanemägi

bioloogiaõpetaja

Kontakt: reene@oesel.edu.ee

Loodud: 13. jaanuar 2012. a. kell 11.11
Muudetud: 13. jaanuar 2012. a. kell 11.14

Õppeaasta: 2011/2012

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi lõpetaja teab

* bioloogiateaduses kasutatavaid põhimõisteid;
* elu tunnuseid ja organiseerituse tasemeid;
* organismide keemilist koostist, ehitust ja talitlust;
* ainevahetuslikke põhiprotsesse;
* paljunemise ja arengu peamisi seaduspärasusi;
* pärilikkuse olemust ja selle molekulaarseid aluseid;
* elu tekke hüpoteese ja bioevolutsiooni seaduspärasusi;
* organismidevahelisi suhteid ja seoseid keskkonnaga;
* bioloogilisi teadmisi ja oskusi nõudvaid elukutseid;

mõistab

* eluslooduse mitmekesisuse säilitamise tähtsust;
* tervise tähtsust, tunneb vastutust oma tervise seisundi eest;
* inimese vastutust looduskeskkonna kasutamisel ja muutmisel;
* elukeskkonda säästliku suhtumise vajadust;

oskab

* kasutada bioloogiateaduses olulisemaid mõisteid ning töömeetodeid;
* püstitada ja lahendada bioloogiaalaseid probleeme, selleks vajadusel eksperimente või katseid tehes;
* leida erinevatest teabeallikatest vajalikku bioloogiaalast informatsiooni ning hinnata selle tõesust;
* seostada bioloogiaalaseid teadmisi varemõpituga ning teiste ainevaldkondadega;
* hinnata massiteabevahendites esitatava bioloogiaalase info tõesust;
* rakendada bioloogiakursuses õpitut igapäevases elus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Kordamine.
2. Organismide paljunemisviisid.
3. Mitoos
4. Meioos
5. Sugurakkude areng
6. Viljastumine.
7. Kordamine
8. Kontrolltöö

9. Organismide looteline areng
10. Organismide lootejärgne areng
11. Pärilikkus. Pärilikkuse molekulaarsed mehhanismid
12. Replikatsioon. Transkriptsioon
13. Translatsioon
14. Kordamine
15. Kontrolltöö

16. Monohübriidne ristamine
17. Intermediaarsus. Polüalleelsus
18. Dihübriidne ristamine
19. Sugukromosoomid
20. Kordamine
21. Kordamine
22. Kontrolltöö

23. Pärilik muutlikkus
24. Geenmutatasioonid. Kromosooommutatsioonid
25. Genoommutatsioonid
26. Mittepärilik muutlikkus
27. Geneetika ja meditsiin
28. Kordamine
29. Kontrolltöö
30. Tagasiside
31. Kokkuvõtted

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Gümnaasiumi lõpetaja teab

* bioloogiateaduses kasutatavaid põhimõisteid;
* elu tunnuseid ja organiseerituse tasemeid;
* organismide keemilist koostist, ehitust ja talitlust;
* ainevahetuslikke põhiprotsesse;
* paljunemise ja arengu peamisi seaduspärasusi;
* pärilikkuse olemust ja selle molekulaarseid aluseid;
* elu tekke hüpoteese ja bioevolutsiooni seaduspärasusi;
* organismidevahelisi suhteid ja seoseid keskkonnaga;
* bioloogilisi teadmisi ja oskusi nõudvaid elukutseid;

mõistab

* eluslooduse mitmekesisuse säilitamise tähtsust;
* tervise tähtsust, tunneb vastutust oma tervise seisundi eest;
* inimese vastutust looduskeskkonna kasutamisel ja muutmisel;
* elukeskkonda säästliku suhtumise vajadust;

oskab

* kasutada bioloogiateaduses olulisemaid mõisteid ning töömeetodeid;
* püstitada ja lahendada bioloogiaalaseid probleeme, selleks vajadusel eksperimente või katseid tehes;
* leida erinevatest teabeallikatest vajalikku bioloogiaalast informatsiooni ning hinnata selle tõesust;
* seostada bioloogiaalaseid teadmisi varemõpituga ning teiste ainevaldkondadega;
* hinnata massiteabevahendites esitatava bioloogiaalase info tõesust;
* rakendada bioloogiakursuses õpitut igapäevases elus.

Hindamine üles

Poolaastas 4 kontrolltööd. Poolaasta hinne kujuneb kontrolltööde keskmise hindena, samuti arvestatakse kontrolltööde eest saadus punkte