Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Bioloogia: 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reene Kanemägi

bioloogiaõpetaja

Kontakt: reene@oesel.edu.ee

Loodud: 31. oktoober 2010. a. kell 09.10
Muudetud: 31. oktoober 2010. a. kell 09.57

Õppeaasta: 2010/2011

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

õpilane

* tunneb huvi eluslooduse vastu;
* tunneb eluslooduse elemente;
* oskab süstematiseerida elusorganisme;
* suhtub austusega elusloodusesse;
* saab aru bioloogilise mitmekesisuse tähtsusest;
* teab ja oskab kasutada bioloogiateaduses kasutatavaid põhimõisteid;

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03.11 Võsu. Võsu muudendid
05.11 Vars. Varte kasutamine
10.11 Leht. Lehe ehitus
12.11 Fotosüntees
17.11 Lehtede kasutamine
19.11 Kordamine (Taimeorganid)
24.11 Kontrolltöö (Taimeorganid)
26.11 KT tagsiside. Paljunemisviisid
01.12 Vegetatiivne paljunemine
03.12 Suguline paljunemine Õie ehitus
08.12 Tolmlemine. Tolmlemise viisid
10.12 Viljastumine
15.12 Vili. Seemne ehitus
17.12 Viljade levimisviisid
22.12 Viljade ja seemnete kasutamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab:

rakendada bioloogiatundides omandatud teadmisi ja seostada neid teistest teabeallikatest saadutega;
kasutada luupi, mikroskoopi ja teisi bioloogias enamkasutatavaid vahendeid;
planeerida ja teha lihtsamaid bioloogilisi katseid;
teha vaatlusi, vormistada tulemusi ja esitada neid suuliselt ja kirjalikult;

Hindamine üles

Tundides hinnatakse tunnitööd, iseseisvaid töid, töövihiku täitmist. Veerandis ka üks kontrolltöö. Veerandihinne kujuneb hinnete keskmisena.